Anpil nan Medam Ayiti yo ap Chèche Nèg Ki Pou Jere Yo

Women fear violence

Anpil nan medam [m pa di tout non] an Ayiti yo ap chèche nèg ki pou jere yo; mizè a tèlman boule nan peyi a, medam yo di w tout bèt jennen mode, se sitiyasyon ki fè aksyon.

Lekòl/edikasyon sanse pa bay ankò jan sa te ye nan tan lontan. Jèn fi a fin fè etid li, li gen yon diplòm ki di ke li kalifye pou l itil peyi l nan yon domèn, men pou li jwenn yon travay pou li ka ede tèt li, fanmi li ak kominote li, fò k li aksepte a kondisyon ke travay la vini avèk li yo [anpil fwa kondisyon sa yo pa nan “job description” ki defini travay la].

Souvant fwa, si se yon gason k ap ede fanm nan jwenn travay la, li ekzije kòm kondisyon fò k li taye fanm nan, fò k fanm nan se fanm konyen li [menm kant misye se yon mesye marye]; si se yon fanm k ap fè l jwenn travay la menm nan, fò k li antre nan fwote krèk avèk jèn fanm nan.

Kondisyon sa yo pa nan “job description” ki defini travay la sou papye non, men se yon seri de kondisyon ke jèn fanm nan oblije soumèt a yomenm si l vle travay pou li “sòti” nan mizè katchapika sa a ke l ap viv ladan li a. Epi pafwa, menm jan avèk Lea Kokoye –ke Maurice Sixto, gwo pototrik gason Gonayiv sa a, te toujou konn rakonte nou de li a –se jèn fanm sa a ki premye pitit manman l ak papa l, tout espwa fanmi an vin tonbe sou do l [se pou li degaje l jan l konnen pou li jwenn kichòy pou li ede rès kòd fanmi an].

Vin jwenn ankò nèg Dyaspora yo ki vin ajoute lo pa yo nan malediksyon sa a k ap wonje sosyete Ayisyen nan.

Sosyo medya yo vin louvri yon fenèt ant fanm an Ayiti a k ap chèche zafè a ak nèg Dyaspora yo [trè souvan nèg sa yo gen fanm yo nan peyi etranje kote yo ye a] k ap chèche koko vakans yo pou lè yo ateri dèyè a pou yo ka jwenn pou y ap konyen.

Se sa ki vin fè majorite dè fwa ou tande nèg nan Dyaspora yo ap fè nenpòt 3 a 4 vwayaj pa ane an Ayiti. Lè konsa yo di w yo renmen Ayiti, yo pa ka fè 6 mwa pou yo pa ale vizite –yon fason pou yo ka fè nèg tankou m yo ki gen plis pase 10 lane depi yo pa ale Ayiti yo “feel bad,” kòmsi yo pi Ayisyen pase w [lol]. Epi konnen w pa konnen ki chawony k ap bay yo tanta konsa ki fè yo pa ka rete chita nan pye fanm yo isit nan peyi etranje kote yo ye a, fò k y al manje moun Ayiti.

Jèn fanm Ayisyèn nan sanse livre a limenm. Jan Prezidan Preval konn di an, se naje pou l naje pou l sòti. Li nan mitan yon dlo ak anpil pwa lou sou do l, fò k se bon bras pou l ap fè pou li mete tèt li deyò. Si se pa sa, l ap nwaye. E lè l nwaye a, se pa li sèlman k ap nwaye a non… gen tout yon tribi [kòd fanmi li oubyen “extended family” li nan lang Anglèz la] ki depann de li k ap nwaye avèk li paske se li ki sanse ap pote yo sou do l.

Leta demisyonè sa a pa bay fanm yo regle anyen pou li. Nou tande gen òganizasyon k ap batay pou fè respekte dwa fanm yo nan peyi a, men m ap mande m si se wè yo pa wè sa k ap pase jèn fanm nou yo.

Antouka, lè m ap reflechi sou bagay sa yo, lè bagay sa yo ap brase bil mwen konsa, se nan pye Maurice “Moy” Sixto m ale chita pou li rakonte m pi byen istwa Lea Kokoye a, yon fason pou m ka pi byen konprann reyalite sosyeekonomik sa a, ki sòti pou fè m fou a.

Pa Gen Fè Moun Mal Nan Relijyon Vodou a

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nan Vodou a, menm jan ak tout lòt relijyon ki ekziste sou tè a, gen moun ki gen bon kè e gen moun ki mechan. Sa pa vle di ke moun nan k ap fè sa k mal la se relijyon Vodou a ki fè l ap fè l.

Se menm jan avèk denominasyon Katolik la, ki te ankouraje e esponnsorize lesklavaj, yon sistèm malveyan, mechan, malfektè, elatriye. Èske m ka di ke se relijyon Kretyèn nan ki fè moun yo t ap pratike l? Non, m pa ka di sa. Fò k m ta yon inyoran sèlman pou m ta di yon bagay konsa. Alòske te gen Katolik nan tan lesklavaj ki te kont lesklavaj. Se sa ki fè ke ou pa ka kondane relijyon Kretyèn nan. Si w ap kondane, se pou w kondane moun mechan sa yo ki t ap pratike lesklavaj la nan relijyon an.

Al Qaeda [Bin Laden avèk gwoup Mizilman parèy li yo], ki fè anpil mal nan non Allah ak Islam. Èske poutèt sa m ka kanpe pou m di ke Islam se yon relijyon malfektè, teworis li ye? Non, m pa ka di sa. Pandan ke Al Qaeda ap teworize moun nan non Allah ak Islam, w ap jwenn Mizilman parèy li k ap kondane zak teworis yo, k ap di ke pa gen jan de zak sa yo nan Islam, ki se yon relijyon k ap preche lanmou, amoni ak lavi.

Ku Klux Klan, yon òganizasyon Kretyèn ki fè moun Nwa yo anpil mal isit Ozetazini [li gen anpil malfektè Blan ladan l], èske m ka chita pou m di ke se relijyon Kretyèn nan ki pa bon pou sa? Non, m pa ka di yon bagay konsa. Fò k m ta yon inyoran gwo zago sèlman pou m ta repete yon betiz parèy.

Hitler, ki touye apeprè 6 milyon Jwif nan peyi Almay, se yon Kretyen misye te ye. Èske m ka baze m sou zak malfektè, zak kriminèl li a pou m di ke relijyon Kretyèn nan se yon relijyon k ap fè mal, yon relijyon k ap touye moun li ye? Non, m pa ka di sa. Fò ke m ta yon inyoran gwo zago sèlman pou m ta repete yon betiz parèy.

Vodou a pa gen fè moun mal ladan l. Se yon relijyon –menm jan ak tout relijyon ki ekziste –k ap simaye lanmou, laverite, Vodou Blanlajistis, linyon, lapè, demokrasi, amoni ak lavi, ke nou jwenn nan pawòl Granmèt la. Sèl diferans ki genyen ant Vodou a ak lòt relijyon yo sè ke Vodou a se relijyon pa noumenm Ayisyen li ye, lòt yo se relijyon pèpè ke Blan Koumann pote bay nou pou yo fè nou rayi pwòp tèt nou, pou yo fè nou kwè ke nou enferyè, e pou yo ka kenbe nou nan lesklavaj mantal.

Alòs, nan tout relijyon, relijyon Vodou a se youn ladan yo, w ap jwenn bon ak move moun. Se noumenm lèzòm ki konsa. Lè malfektè a fè zak mechanste li a, sa pa vle di ke se relijyon li ladan li a ki pa bon. Pou m ta di sa, fò ke tout moun alawonnbadè ki nan relijyon an ta malfektè. Se sa ki fè ou pa ka defini yon relijyon an fonksyon de zak kèlke moun mechan, kèlke malfektè ki nan relijyon an ap komèt. Se pa relijyon an ki pa bon, se pito kè noumenm lèzòm ki nan relijyon an ki pa bon, e se sa ki pòte nou a fè frè ak sè nou yo mal.

Anpi pawòl degrenngòch, pawol tèt anba ke nou te konn abitye tande e nou kontinye ap tande sou Vodou a pa chita sou anyen. Pawòl sa yo fè pati de yon kanpay pwopagann kont Vodou a, ke moun Pwotestan yo ak moun Legliz Katolik yo, nan tèt kole avèk gouvènman restavèk Blan ke nou te konn abitye genyen yo, t ap fè mache andedan peyi a pou te ratibwaze relijyon Vodou a, relijyon pèp Ayisyen an, sou bout tè sa a ke zansèt nou yo te mouri kite pou nou an.

Entènèt la Bay Lang Kreyòl Ayisyen an Anpil Jarèt

Kreyol Nou Ye

Elèv lekòl k ap aprann an Kreyòl sa y ap aprann nan lekòl la

Entènèt la vin bay Kreyòl la anpil jarèt. E m renmen ekstansyon ke lang la ap pran an. Nan yon sans, m te kapab di ke Ayisyen an mete Fransè a sou ban rezèv pou lè li bezwen l.

Tan lontan an, tan kote si w pa pale Fransè Mawon an yo pa konsidere w kòm moun nan, tan sa a sanse ap retire kò l pitipiti. Moun ou wè ki gen santiman sa a lakay yo toujou yo se granmoun lontan yo pou laplipa. Men jèn yo pa gen pwoblèm sa a. Okontrè, si w pa pale Kreyòl avèk yo lè w ap adrese w avèk yo, yo kategorize w kom yon zuzu. E depi yo plake etikèt zuzu sa a sou do w, ou vin parèt tankou yon ridikil, yon moun k ap fè enteresant nan sosyete a.

Kreyòl la vin kraze tout baryè sikolojik ki te lakay Ayisyen an, ki te fè l pè di sa l santi, sa k nan kè l, e sa k nan panse l an Fransè; li te pè pou l pa t fè fot gramatikal ak sirèt lè la p pale pou moun pa t fè blag sou li e pou yo pa t pran l pou moun sòt.

M gen 5000 moun pou pi piti sou paj Fesbouk mwen an, e m kapab di nou ke se trè, trè raman pou m jwenn yon pos ki ekri an Fransè k ap pase sou “News Feed” mwen an. An majè pati, Ayisyen an poste ide l an Kreyòl sou rezo sosyo yo.

Bon, ou gen dwa entwodui yon pos an Anglè oubyen an Fransè, epi konvèsasyon an oubyen deba a, pou laplipa, vire an Kreyòl. Epi sa w tande a, Kreyòl la ap layite kò l, l ap taye banda.

Jwèt la gen pou l vin pi bèl toujou nan men nou lè plan pou Kreyòl la vin zouti pedagojik pou yo aprann/enstwi/edike timoun nou yo nan lekòl vin yon reyalite.

M ap di mèsi pou entènèt la –espesyalman pou rezo sosyo yo, tankou Fesbouk, Twitè, Enstagram, elatriye –pou kontribisyon yo pote nan vilgarizasyon lang Kreyòl la, ki vin bay lang la plis jarèt ke li te genyen avan.

Anpil etranje ki sou paj Fesbouk mwen an, ki pa t janm te konn fè konesans avèk òtograf Kreyòl la nan vi yo, se gras a entènèt la ki vin ekspoze yo avèk li.

Avèk entènèt la, tout manti kapab. Li klè tankou se dlo kokoye ke lang Ayisyen an se Kreyòl li rele; li pa ni Fransè, ni Anglè, ni Panyòl. Sa k pa kontan, ale kaladja nan fènwa.

Prezidan Martelly Di Yon Fanm Ayisyèn Nan Miragwan Pou Li Ale Nan Raje Pou Yo Wonfle Bouda l ak Bwa

Fanm Ayisyen

Prezidan Martelly deraye nèt wi. Misye pa gen okenn dwa pou li di dam nan sa li di li a poutèt dam nan vin “heckle” li pandan ke l ap fè kanpay pou kandida PHTK li yo nan vil Miragwan.

Dam nan nan tout dwa l pou li “heckle” Prezidan an wi. Se konsa li jije nesesè pou li vin manifeste mekontantman li pou jan li wè bagay yo ap fèt nan peyi a. Alòs, li nan tout dwa sivil e politik li pou li vin manifeste nan kanpay Prezidan Martelly ap fè a pou li ka fè pase mesaj pa li a. Li pa fè anyen ki mal.

Pafwa, Prezidan Martelly genlè bliye si l se prezidan nou tout 10 milyon Ayisyen yo wi. Prezidan nou tout Ayisyen yo vle di prezidan moun ki sipòte w yo e prezidan moun ki pa sipòte w yo. Misye, pafwa, konpòte l kòmsi li se Sweet Micky ki nan kare djaz Konpa Dirèk li a k ap di betiz sou stage.

Dam nan se yon “heckler” li ye. Sa l fè a fèt tout tan wi isit Ozetazini –lè Obama, Bill Clinton, Hillary, G. W. Bush, Dick Cheney, elatriye ap adrese yon foul. Men yo toujou aji avèk sivilite pou yo jere sitiyasyon an. Ou pa p wè yo ki tonbe nan nivo ba sa a ap di moun nan vye pawòl lèd e san sans.

Gade videyo sa a kòm ekzanp pou nou ka wè ki jan Prezidan Obama avèk ansyen Prezidan G. W. Bush jere yon fanm ki vin “heckle” yo tou 2 a pandan ke yo t ap bay yon diskou. Ni youn ni lòt pa di dam nan vye mo ki soti nan bouch yo. Jan yo jere dam nan avèk sivilite e pwofesyonalism la, se konsa Prezidan Martelly sipoze jere “hecklers” yo pwochèn fwa li ta rankontre avèk youn.

Kote òganizasyon sa yo ki di ke y ap goumen pou dwa fanm yo respekte andedan peyi a? Kote fanm ki swadizan rele tèt yo lidè politik yo nan peyi a? Èske se tout bon nou la pou n defann dwa fanm yo vre nan sosyete a?

Se pou òganizasyon fanm yo k ap milite pou dwa fanm yo respekte nan peyi a mobilize yo pou yo ekzije Prezidan Martelly prezante ekskiz a dam nan e a tout nasyon an pou lòbèy sa a ke li fè. Bagay sa a inakseptab, e li rive twò lwen.

Mesye dam politisyen yo ki nan swadizan opozisyon an pa di anyen. Yo tout fè kòmsi yo pa wè, yo pa tande. Yo kanpe nan lin y ap tann lajan kanpay nan men Martelly ak K-Plim pou yo ka vòlè.

Kote Edmonde Beauzile, antan ke yon fanm, nan dosye sa a? Depi pati li a jwenn djòb nan gouvènman an pou moun li yo, pa gen pwoblèm, pa gen lòbèy, pa gen dezòd k ap fèt nan gouvènman an ankò… tout pwoblèm, tout lòbèy, tout dezòd rezoud. Manmzèl fèmen bouch li, li fèmen zòrèy li, li fèmen zye li paske li jwenn sa l t ap chèche a –li jwenn djòb nan gouvènman an pou moun ki nan pati Fusion li a.

Poze tèt nou kesyon sa a: si se te yon prezidan Ameriken ki t ap deplimen yon fanm Amerikèn konsa paske fanm nan “heckle” li, kòman sosyete Amerikèn nan, klas politik Amerikèn nan ak laprès Amerikèn t ap reyaji?

Èske derespekte fanm se yon karakteristik kiltirèl sa ye nan kilti pa noumenm Ayisyen? Nan pi wo nivo nan leta a, y ap derespekte fanm an piblik.

Yo ta di m se Prezidan peyi m nan ki fè yon derapaj konsa, m t ap di se pa vre paske m konnen pèp Ayisyen an se youn nan pèp yo rekonet ki gen anpil lizaj lakay li.

Derespekte yon fanm se derespekte tout fanm. E derespekte tout fanm se derespekte tout nasyon an. Alòs se yon bagay ki inakseptab e entolerab konpòtman Prezidan Martelly afiche nan Miragwan nan.

Ki Sa Ki Lakoz Dola Ameriken an Chè konsa nan Peyi a?

Dola

Jounen jodi a, goud la, ki se lajan peyi d Ayiti a, ap pèdi pye andedan peyi a. Daprè sa nou aprann de Bank Santral peyi d Ayiti a, si ou pa gen 56.50 goud nan men w, ou pa ka achte 1 dola Ameriken. Ki sa ki lakoz dola Ameriken an ap vann tèt nèg konsa?

An n gade dosye sa a daprè yon konsèp ekonomik “supply and “demand,” ke nou tout sa yo ki te gen chans pran kou ekonomi nan inivèsite konprann trè byen.

Lè pa gen ase nan yon pwodwi [supply] sou mache a, akoz de kantite moun ki dèyè achte pwodwi sa a [demand], pou w kapab dekouraje moun yo [demand la], ou monte pri a [pri a ka monte byen wo pou jistan ou jwenn “threshold” k ap bay “equilibrium” ant “supply” ak “demand” la sou mache a.

Alòs, sa k fè dola a chè a se paske pa gen ase dola k ap sikile nan ekonomi a.

Emann Joasil, kòman fè pa gen ase dola nan ekonomi an, ki sa ki ka lakoz sa, hen?

Bèl kesyon! Gen plizyè bagay ki ka lakoz pa gen ase dola k ap sikile nan ekonomi an. M pral bay ou kèk ladan yo:

1. lè w pa pwodwi pou w ekspòte pou lajan kapab antre nan ekonomi an, sa lakoz pa gen lajan ki pou satisfè “demand” la;

2. lè Dyaspora pa voye lajan akoz de sitiyasyon ekonomik difisil ke l ap viv la, vin pa gen ase lajan nan ekonomi an ki pou satisfè “demand” la [lè Dyaspora a gen yon tous ekonomik k ap deranje l, Ayiti limenm fè sa yo rele yon tibèkiloz ekonomik];

3. lè administrasyon Martelly a ap depanse san kontwòl nan yon dal lòbèy ki pa gen okenn potansyalite ekonomik, lajan pati kite ekonomi an ale lòtbò dlo [paske majorite bagay ke lajan an achte pou fè e òganize bagay sa yo se enpòte yo enpòte yo];

4. lè pa gen envestisè ki pou vin envesti nan ekonomi an akoz de enstabilite politik ke Martelly ak K-Plim kreye nan peyi a, vin pa gen lajan k ap brase nan ekonomi an ki pou pèmèt ke demand pou dola Ameriken an satisfè;

5. lè moun pa antre vin vizite peyi a –akoz de enstabilite politik ke SELEKSYON Martelly ak K-Plim pral lage nan peyi a –sa fè pa gen ase dola k ap brase nan ekonomi an ki pou satisfè “demand” la;

6. lè tout moun sere lajan yo pou yo pa envesti nan ekonomi an akoz de “uncertainty” ki kreye akoz dezòd ak lòbèy ki pral genyen nan peyi a akoz SELEKSYON Martelly ak K-Plim pral fè yo, sa a fè ke pa gen ase dola nan ekonomi an ki pou satisfè demand la.

Ki sa ki pou fèt pou korije sa? Anyen! Nou pa ta sipoze rive la. Sa a se twòkèt la sa… an nou swete ke nou pa janm wè chay la ki dèyè a.

Pa gen okenn solisyon a kou tèm ke w ta konte pran ki pa p vin pi anpire sitiyasyon an a la long. Alòs, kèlkeswa solisyon an, li sipoze long tèm.

Sa n ap viv la a, li pa yon bagay ki parèt bripsoukou non… se tout yon seri de aksyon e desizyon finansyè, ekonomik e politik iresponsab ki vin bay nou l. Alòs se pou n korije erè nou yo pou n ka arive mete ekonomi nou an kanpe sou pye l pou dola a vin ap sikile kòmsadwa pou ke lwa ekonomik “supply and demand” la vin regilarize e estabilize dola Ameriken an sou mache a.

Anpil Fanm Ayisyèn ap Pote Gason Ayisyen Sou Do Nan Peyi Etranje

Bagay yo genlè chanje. Nan tan lwenten, se gason wi ki te konn soti ale travay pou fè lajan pou kay la ka byen jere. Fanm nan, pou laplipa, te rete lakay pou jere kay la –pran swen kay la, fè manje epi jere timoun yo. Tout bagay t ap byen mache.

Tan sa a vin pa aplikab ankò. Medam yo vin revòlte nan kouran ide mouvman feminis la, yo di yo ka fè tout sa gason ka fè, alòs si gason an ka soti ale travay fè lajan pa li a, yo ka soti ale fè lajan pa yo a tou… yo pa p vin chita fè domestik gason, pou gason ap okipe yo… yo bezwen libète ak endepandans finansyè pa yo tou. M pa gen pwoblèm ak kouran ide sa a non, espesyalman lè lajan gason an ap fè nan travay la pa ase pou jere fanmi an. Se konsa bagay yo vin ye, nou aksepte l konsa.

Lemond vin tounen alanvè kounyè a; se fanm yo ou jwenn k ap kraze kò yo, ap bourike, ap fè 3 djòb, ap travay epi gason yo ap bandine.

Lè gason yo pa ale travay konsa a, ou panse yo t ap rete andedan an jere kay la, fè manje, okipe timoun yo, ede timoun yo avèk devwa lekòl yo, pa vrè? Nope, pa gen bagay konsa. Yo abiye yo byen fen chak jou Bondye mete pou y al chita nan baz ak zanmi –bwè tafya, jwe jwèt, pale tenten, pèdi tan… oubyen yo sou Fesbouk ap tcheke fanm [yo gen fanm tout kote, nan tout peyi].

Petèt mwen “old school” ki fè ke m pa ka konprann konsèp sa a. M pa ka konprann ki jan pou yon jèn gason [se pa malad ou malad] fè chwazi pa p travay, pa p leve ni lou ni lejè, chita pou se fanm k ap okipe w. Bon, petèt nivo flannè nèg sa yo fè fanm nan wè ke pou l kenbe modèl nèg sa yo nan vi li, fòk se okipe pou l okipe yo. Genlè se sa ki eksplike fenomèn sa a. M pa konprann non mwen.

Anpil jèn gason nan peyi isit chwazi pa p travay, chita fè flannè pou fanm ap okipe yo. Epi medam yo ta sanble pa gen 5 kòb pwoblèm ak sa.

Ebyen, si se konsa bagay la vin ye jodi a, ki moun Emann ta ye pou l panse li ka vin chanje sa? Emann, poze w tande pou medam sa yo pa fout ou yon pli jouman gwo jodi Samdi sa a; yo byen renmen afè yo konsa. Sa w ap chèche nan men medam sa yo a, w ap jwenn li tande. M pa le w. Se yo wi ki konn pafwa di nèg yo pa ale travay. Alòs, ki sa w ap vin di la a? Pwoblèm w ap chèche bay kò w ak medam sa yo tande. Pale de yon lòt dosye pito.

Lil Wayne and Chris Brown Were in Haiti for a Concert of Controversy

On Friday, June 26, 2015, Lil Wayne, Chris Brown, Swizz Beatz and a panoply of Haitian artists came together under the label of Big O Production of Olivier Martelly, the oldest son of President Martelly of Haiti, to produce the biggest and most controversial concert in the entertainment history of the nation.

According to The Source, an American entertainment magazine, “over 100,000 people” turned out on Champs de Mars, the country’s largest public square, to witness history being made.

Days before the kickoff of the fest, Haitians from all walks of life came out on the radio, street corners and social media to shed their commentaries in support or against it.

The people were diametrically divided on the tenure of the event. If some believed that the moment was not to celebrate, especially not at a time when the Dominican government was deporting illegally and indiscriminately thousands of our people, Olivier Martelly believed otherwise. He saw in the free concert an opportunity to put Haiti in the international spotlight and on the global tourist map. Speaking to Ticket Magazine, he stated:

I am personally very passionate about everything having to do with my country, Haiti. The artists are aware of everything and hope to attract positive attention to the country […] Haiti is back on the world tourist map for some time. Welcoming these megastars is a huge publicity campaign for us. Check out the commentaries on the internet ever since the word about the concert has been out, everybody is talking about it.

Carel Pedre of Radio One, opined along the same lines as Olivier on his radio show as reported by Le Nouvelliste in an article entitled Un concert qui tombe mal. He just could not see how a free concert could harm anything. For him, all the polemic that surrounded the concert was due to the fact that the people were left with the impression that the government did not seem to care about the deportees, who were arriving on our soil in record numbers from the Dominican Republic.

Two things had caused and fueled the controversy that surrounded the concert:

a. the unexpected sociopolitical conjoncture created by the deportation of thousands of our brothers and sisters from the Dominican Republic;

b. the people behind it are related to the country’s political leadership.

Both Olivier and Carel were right on target –from an entertainment perspective. But too bad they are not politicians. They were looking at the concert, and I would not hold that against them, only from an entertainment perspective. That’s where they got it all misconstrued. Whether they wanted it or not, and it was very unfortunate, the event had more of a political connotation than anything else.

In politics, there is this concept called TIMING, a major factor in thinking through political strategies and actions. We have seen such concept played out all the time in American politics. You have to be able to choose the right timing to make political moves. Otherwise, the political fallouts you would have to deal with could be very dreadful and cataclysmic.

Regardless how one is going to spin the politics of the concert to make it fit all rules of political correctness, it is not going to sit well in the court of public opinion, not when it was hosted by the President’s son at a time when we are dealing with an unprecedented sociopolitical situation with the massive deportation of thousands of our people from the Dominican Republic.

The idea behind the concert is great. I personally support it and think we should host concerts of such magnitude in the country every Spring Break or summer in an attempt to sell the paradisiac nature of our country and attract tourists on our shores to come spend money in the economy. The only issue with it was that the timing was POLITICALLY off. But aside from that, I think Big O Production should not and must not let the politics that surrounds this first experience stop him from putting together other concerts of this envergure in the future.

A Rainbow Victory, A Rainbow Revolution!

gay

On Friday, June 26, 2015, the US Supreme Court ruled 5-4 to legalize same-sex marriage nationwide. By this decision, all Americans, no matter their gender and sexual orientation, can now marry whoever they love.

The majority of the justices —Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer and Anthony Kennedy —held that the right for same-sex couples to marry the people they love is protected under the 14th Amendment, which guarantees equal protection and due process.

Following the landmark decision, In a nine-minute address in the Rose Garden, President Obama has expressed his satisfaction. He believes that “[t]his ruling is a victory for Jim Obergefell and the other plaintiffs in the case.  It’s a victory for gay and lesbian couples who have fought so long for their basic civil rights.  It’s a victory for their children, whose families will now be recognized as equal to any other.  It’s a victory for the allies and friends and supporters who spent years, even decades, working and praying for change to come.”

It’s a rainbow victory, a rainbow revolution. No one has the right to tell people who to love and marry. Such decision is personal and regards no one else but the persons involved. Just because you don’t like something does not make it unlikable for others.

Some are using Bible verses to corroborate their arguments of refute against the Supreme Court’s decision. These verses, in my humble opinion, should be kept and read to whomever gives a damn as the United States is a democracy, not a theocracy.

We need to stop infringing upon the rights of others and dictating them how they should and must live their lives.

What you choose to do with your life is your business. Do as you please so long as by your actions you do not make it impossible or difficult for others in society to enjoy their freedom –like you are enjoying yours.

Tolerance is everything in a democracy; it allows us to better understand the people who are different than us. And if we can understand them, we will be able to live in harmony with them, and that is in spite of our irreconcilable differences.

Ethnic Cleansing in The Dominican Republic Against Dominicans of Haitian Descent: Where Is The International Community in All This?

“Soy Dominicano Como Tu” [English: “I am Dominican Like You”]

Where are the United States and the United Nations in all this? What would have been the attitude of the international community had these people been White?

Former US President Bill Clinton went to war in Bosnia in 1993 to stop former Serbian President Slobodan Milosevic in his ethnic cleansing crusade against his own people. How come the same ethnic cleansing crusade is happening as we speak in the Dominican Republic, the backyard of the United States, by the racist Dominican government and the international community is acting as though it is happening on a different planet? We are seeing nothing but seemingly indifference from the international community.

This issue is not a Haitian issue, it is an international issue, an issue displaying the blatant violation of the basic rights of a group of people, some or most of whom Dominicans of Haitian descent. They are being unjustly stripped of their Dominican nationality simply because of their Haitian heritage.

On behalf of my Haitian people, I want to express my deepest gratitude to all the people, especially Mayor Bill de Blasio of New York City, who, in spite of all, one way or the other, came out to unequivocally condemn this alarming situation. So on June 17, 2015, Mayor de Blasio posted on the official website of the City of New York a statement in condemnation of the decision by the racist Dominican government to illegally deport tens of thousands of Dominicans of Haitian descent, in total violation of The Universal Declaration of Human Rights recognizing one’s nationality as a basic and irrefutable right.

Platfòm Pitit Desalin Se Yon Òganizasyon Rasis

Yon gwoup sipòtè ap leve anlè Senatè Moise Jean-Charles, lidè Platfòm Pitit Desalin an

Yon gwoup sipòtè ap leve anlè Senatè Moise Jean-Charles, lidè Platfòm Pitit Desalin an

Estrikti politik sa a ki rele PLATFÒM PITIT DESALIN an, ki gen Moise Jean-Charles kòm lidè li, depi sou jan li rele a, nou di ke li se yon gwoupman rasis ki fonde sou yon filozofi rasis.

Òganizasyon politik sa a pran nesans apati de eslogan politik rasis sa a –Pitit Desalin kont Pitit Petyon –ke moun opozisyon #Lavalas yo te konn ap klewone nan manifestasyon rache manyòk yo te konn ap fè nan lari Pòtoprens yo.

Eslogan “Pitit Desalin kont Pitit Petyon” sa a vle di ke moun sa yo ke po yo nwa nan sosyete a se pitit Desalin, e moun po klè yo [grimo ak grimèl yo] se pitit Petyon. Alòs moun po nwa yo pa fèt pou danse kole ak moun po klè yo; moun po nwa yo sipoze konsidere tèt yo kòm ènmi moun po klè yo.

N ap mande pou tout Ayisyen alawonnbadè kanpe lwen gwoupman politik sila. Nou pa nan danse kole avèk okenn òganizasyon oubyen politisyen rasis k ap chèche mete divizyon nan mitan nou pou yo ka regle zafè pèsonèl zwit yo.

Yo di y ap fè avanse ideyal Papa Desalin an, men sa yo pa arive konprann sè ke Papa Desalin pa t janm kont pitit tè a –ke li te ti wouj, ke li te ti nwa.

Papa Desalin te yon rasanblè, yon moun ki t ap rale tout kalite moun vin sou li. Misye se te yon Papa bon kè ki te kont enjistis, divizyon, chirepit, destabilizasyon, rayisans, elatriye. Alòs m pa wè kijan y ap fè avanse rèv Papa Desalin an pandan ke se divizyon sou baz rasyal oubyen etnik y ap pouse pou pi devan nan sosyete a.

Nou tout nan sosyete a pa ka sanble menm jan; nou tout nan sosyete a pa ka gen menm koulè po; nou tout nan sosyete a pa ka nan menm klas sosyal; nou tout nan sosyete a pa ka nan menm nivo sosyoekonomik. Divèsite pa janm fè tò a limanite. Okontrè, divèsite se pito sous lavi a.

Nan moman sa yo ki sot pase la yo, nou tande tout kalite de pawòl. Nou tande “Desalin pral kay Petyon;” nou tande “Desalin pral bwè soup joumou kay Petyon;” nou tande “Desalin pral chèche kado Nowèl kay Petyon.” Se komsi yo vle di nou gen 2 Ayiti –youn pou pitit Desalin yo [moun po nwa yo] epi lòt la pou pitit Petyon yo [moun po klè yo].

Jan de pawòl demagojik, pawòl rasis, pawòl tèt anba, pawòl degrenngòch sa yo, nou te konn tande yo nan diskou Aristide yo deja [nèg anba kont nèg anwo; ti nwa kont ti wouj; nèg tèt grenn kont nèg cheve siwo; wòch nan solèy kont wòch nan dlo]. Se vye pawòl divizyon sa yo ki mete peyi a nan sa l ye jounen jodi a. Depi 1991 nou te koupe fache avèk pawòl sa yo, yo pa p retounen nan figi nou ankò.

Se nan lane 2014 nou ye wi, mezanmi. Nou pa panse li lè pou nou rele sou kò nou? Nou pa ka kite Moise Jean-Charles, yon eleman ki pa wè pi lwen pase pwent nen li, ap fè nou fè tenten. Si n ap chèche yon moun ki pou lidè nou, omwen, chèche yon moun ki eklere, ki wè pi lwen pase pwent nen li, ki gen lanmou nan kè l tankou Papa Desalin, e ki pa rasis.

Nou se yon sèl pèp ki kondane pou nou viv ansanm. Nou se yon sèl nasyon ki soude youn ak lòt an depi de diferans sosyoekonomik, filozofik, ideyolojik, relijye ak etnik nou. Plis nou rete ini, se pi djanm n ap vin pi djanm.

Nou sèmante 77 fwa 7 fwa pou n pa kite okenn òganizasyon politik bidon oubyen politisyen tèt chat vin mete nou dozado. Se nan tèt kole, lapè ak fratènite n ap jwenn wout pwogrè ak devlopman dirab la, ke n ap chèche depi digdantan an.

Platfòm Pitit Desalin sa a se yon òganizasyon rasis ke li ye. Li pa p mennen nou okenn kote ki pi bon ke nan tchouboum sa a ke nou ye jounen jodi a. Se kèk atoufè ak brasè ki mete kanpe yon gwoupman politik bidon pou yo ka regle zafè pèsonèl yo sou do pèp. Si nou entelijan, e m konnen nou entelijan, n ap bay òganizasyon politik bidon sa a yon bwa long kenbe.