Kote Opozisyon Eklere a Pase nan Peyi a?

Pandan teworis Lavalas yo chita kò yo yon kote a, se moman pou nèg k ap fè “opozisyon eklere” yo, nèg tankou Clarens Renois yo, okipe espas la pou y ap pwopoze a nasyon an lòt altènativ a sa ke administrasyon Prezidan Jovenel Moise la ap pwopoze yo.

Depi teworis Lavalas yo sispann kraze brize nan peyi a, depi lè teworis Lavalas tankou Moise Jean-Charles yo mete labouwoundis yo yon kote a, ou pa tande son diskòdans menm nan politik la nan peyi a.

Èske sa vle di se teworism sèlman nou ka fè? Èske sa vle di se teworism –politik kraze brize –ki politik opozisyon pou nou? Nou pa vle kwè sa. Nou kwè politik opozisyon dwe marye avèk politik sivilite. Se sa a ke nou rele “opozisyon eklere” a.

Moman sa a se moman pou mesye sa yo ki pa nan kan teworis Lavalas yo e ki pa nan kan administrasyon Prezidan Jovenel la, nèg sa yo ki pa kanpe nan lojik politik kraze brize teworis Lavalas yo, vini avèk lòt preskripsyon politik pou nasyon an pou balans politik la kapab fèt.

Nou pa ka kite administrasyon an ap gaye pay san nou pa p prezante altènativ. Demokrasi pa fonksyone konsa. Dwe gen yon opozisyon ki kanpe an fas administrasyon Prezidan Jovenel la.

Lè n di opozisyon an, n ap pale de yon “opozisyon eklere,” pa yon gwoup teworis k ap fè politik kraze brize, k ap lapide moun avèk kout woch, k ap mete dife nan byen prive moun, k ap volè afè ti machann nan lari a, k ap kraze vit machin moun, k ap di manman pitit pou yo ekri non pitit yo anba plat pye yo si yo pa respe modòd yo lanse yo. Nou rejte tout fòm de teworism nan peyi a.

Nan tout Demokrasi dwe gen opozisyon pou deba yo kapab byen pran pye nan respè youn pou lòt –kote ke se agiman k ap debat, non pa atak pèsonèl ak menas lanmò k ap fèt sou moun ke n pa dakò avèk yo. Se lè dosye yo ap debat tout bon vre ke nou kapab jwenn meyè fason pou nou abòde yo, meyè fason pou nou avanse.

Alòs, dwe gen yon opozisyon serye, yon “opozisyon eklere” –ki pa p konfonn teworism ak politik opozisyon –pou nou kapab byen fè politik la nan peyi a.

 

Nou Fèk Sot Fè Eksperyans Avèk Yon Mal, An n Pa Pran Yon Pèt Pawòl Pou n Mete Sou Pouvwa a

Moise Jean-Charles28

Moise Jean-Charles, kandida pou prezidan [Pitit Desalin]

Ayisyen frè ak sè mwen yo: ou kwè nou ta ka rayi tèt nou tout bon vre nan eta sa a pou n ta pran yon moun ki pa prepare, ki pa gen yon pase nan politik ki ka montre w ke li ka fè siksè pou n mete nan tèt peyi a?

Misye te majistra Milo, li pa ka montre w pa a+b ki ajannda ekonomik li t ap ekzekite nan administrasyon vil la e ki chanjman KONKRÈ li pòte nan ekonomi vil sa a; li te nan Sena a, pa menm yon grenn lejislasyon li te entwodwi e esponnsorize nan non peyi a. Epi se moun sa a ou di m ou pral pran mete nan tèt yon peyi a GWO pwoblèm tankou Ayiti? An nou serye non, mezanmi. Nou fèk sot fè eksperyans ak yon mal, an n pa pran yon pèt pawòl pou nou mete sou pouvwa a tanpri.

M toujou pran ekzanp peyi Liberi avèk nou paske pa twò lontan de sa, peyi sa a t ap viv menm sitiyasyon ke Ayiti ap viv jounen jodi a. Men Liberyen yo montre ke yo entelijan ase pou yo fè yon chwa politik de yon moun k ap bon pou peyi yo a.

Liberyen yo te vote Prezidan Ellen Johnson Sirleaf paske li gen kapasite entèlektyèl pou li mete ekonomi peyi yo a, ki te fin kraze a, sou ray e li gen eksperyans nasyonal e entènasyonal.

Ellen Johnson Sirleaf te minis ekonomi sou Prezidan Tolbert de 1979 a 1980, li te yon gwo kad nan Bank Mondyal e li gen yon metriz nan ekonomi ke li dekwoche nan Inivèsite Harvard isit Ozetazini.

Prezidan Sirleaf pa t mennen yon kanpay sou eslogan ak lonje dwèt sou sa ki pa p mache nan peyi a selman non… li te mennen yon kanpay sou solisyon ekonomik ki fè sans, jistis sosyal ak estabilite politik. Ebyen, akoz de konesans, eksperyans ak lidèchip li, jounen jodi a, ekonomi peyi sa a se youn nan ekonomi k ap avanse ak vitès kwazyè sou Kontinan Afriken an.

M ap fini pou m di nou ke moun pa janm ka bay sa yo pa genyen. Menm kant ou ta renmen bay, fò k ou genyen pou w bay. An n koupe fache ak medyokrite e inyorans, k ap anfonse nou pi fon nan eta soudevlopman sa a ke nou ye a. Alos, si vreman nou renmen Ayiti tout bon vre, an nou pa vote sou emosyon, an n vote ak entelijans nou.

Platfòm Pitit Desalin Se Yon Òganizasyon Rasis

Yon gwoup sipòtè ap leve anlè Senatè Moise Jean-Charles, lidè Platfòm Pitit Desalin an

Yon gwoup sipòtè ap leve anlè Senatè Moise Jean-Charles, lidè Platfòm Pitit Desalin an

Estrikti politik sa a ki rele PLATFÒM PITIT DESALIN an, ki gen Moise Jean-Charles kòm lidè li, depi sou jan li rele a, nou di ke li se yon gwoupman rasis ki fonde sou yon filozofi rasis.

Òganizasyon politik sa a pran nesans apati de eslogan politik rasis sa a –Pitit Desalin kont Pitit Petyon –ke moun opozisyon #Lavalas yo te konn ap klewone nan manifestasyon rache manyòk yo te konn ap fè nan lari Pòtoprens yo.

Eslogan “Pitit Desalin kont Pitit Petyon” sa a vle di ke moun sa yo ke po yo nwa nan sosyete a se pitit Desalin, e moun po klè yo [grimo ak grimèl yo] se pitit Petyon. Alòs moun po nwa yo pa fèt pou danse kole ak moun po klè yo; moun po nwa yo sipoze konsidere tèt yo kòm ènmi moun po klè yo.

N ap mande pou tout Ayisyen alawonnbadè kanpe lwen gwoupman politik sila. Nou pa nan danse kole avèk okenn òganizasyon oubyen politisyen rasis k ap chèche mete divizyon nan mitan nou pou yo ka regle zafè pèsonèl zwit yo.

Yo di y ap fè avanse ideyal Papa Desalin an, men sa yo pa arive konprann sè ke Papa Desalin pa t janm kont pitit tè a –ke li te ti wouj, ke li te ti nwa.

Papa Desalin te yon rasanblè, yon moun ki t ap rale tout kalite moun vin sou li. Misye se te yon Papa bon kè ki te kont enjistis, divizyon, chirepit, destabilizasyon, rayisans, elatriye. Alòs m pa wè kijan y ap fè avanse rèv Papa Desalin an pandan ke se divizyon sou baz rasyal oubyen etnik y ap pouse pou pi devan nan sosyete a.

Nou tout nan sosyete a pa ka sanble menm jan; nou tout nan sosyete a pa ka gen menm koulè po; nou tout nan sosyete a pa ka nan menm klas sosyal; nou tout nan sosyete a pa ka nan menm nivo sosyoekonomik. Divèsite pa janm fè tò a limanite. Okontrè, divèsite se pito sous lavi a.

Nan moman sa yo ki sot pase la yo, nou tande tout kalite de pawòl. Nou tande “Desalin pral kay Petyon;” nou tande “Desalin pral bwè soup joumou kay Petyon;” nou tande “Desalin pral chèche kado Nowèl kay Petyon.” Se komsi yo vle di nou gen 2 Ayiti –youn pou pitit Desalin yo [moun po nwa yo] epi lòt la pou pitit Petyon yo [moun po klè yo].

Jan de pawòl demagojik, pawòl rasis, pawòl tèt anba, pawòl degrenngòch sa yo, nou te konn tande yo nan diskou Aristide yo deja [nèg anba kont nèg anwo; ti nwa kont ti wouj; nèg tèt grenn kont nèg cheve siwo; wòch nan solèy kont wòch nan dlo]. Se vye pawòl divizyon sa yo ki mete peyi a nan sa l ye jounen jodi a. Depi 1991 nou te koupe fache avèk pawòl sa yo, yo pa p retounen nan figi nou ankò.

Se nan lane 2014 nou ye wi, mezanmi. Nou pa panse li lè pou nou rele sou kò nou? Nou pa ka kite Moise Jean-Charles, yon eleman ki pa wè pi lwen pase pwent nen li, ap fè nou fè tenten. Si n ap chèche yon moun ki pou lidè nou, omwen, chèche yon moun ki eklere, ki wè pi lwen pase pwent nen li, ki gen lanmou nan kè l tankou Papa Desalin, e ki pa rasis.

Nou se yon sèl pèp ki kondane pou nou viv ansanm. Nou se yon sèl nasyon ki soude youn ak lòt an depi de diferans sosyoekonomik, filozofik, ideyolojik, relijye ak etnik nou. Plis nou rete ini, se pi djanm n ap vin pi djanm.

Nou sèmante 77 fwa 7 fwa pou n pa kite okenn òganizasyon politik bidon oubyen politisyen tèt chat vin mete nou dozado. Se nan tèt kole, lapè ak fratènite n ap jwenn wout pwogrè ak devlopman dirab la, ke n ap chèche depi digdantan an.

Platfòm Pitit Desalin sa a se yon òganizasyon rasis ke li ye. Li pa p mennen nou okenn kote ki pi bon ke nan tchouboum sa a ke nou ye jounen jodi a. Se kèk atoufè ak brasè ki mete kanpe yon gwoupman politik bidon pou yo ka regle zafè pèsonèl yo sou do pèp. Si nou entelijan, e m konnen nou entelijan, n ap bay òganizasyon politik bidon sa a yon bwa long kenbe.

After Putin of Russia, the ‪‎Lavalas‬ extremists will soon call Al Qaeda or ISIS to the rescue

Puttin

A group of Lavalas extremists called on Russian President Putin for help (Photo credit: Associated Press)

Thousands of Lavalas radicals took the streets in protest yesterday to demand the resignation of President Martelly, Haiti’s democratically elected president, and Prime Minister Lamothe.

They accused the United States of backing the martelly administration and called on Russian President Vladimir Putin to invade the country and remove for them President Martelly out of power.

Some of the protesters were holding posters of President Putin that read: “Vladimir Putin, Please Help Us!” Anyone with a little bit of diplomatic savviness in them in this country would tell you that such a call has gone too far. From a geopolitical perspective, this is the most ludicrous and unthinkable move ever, and a desperate one at that.

What has happened to the notion of international interference they have been saying they are so against? What has happened to the Dessalinian philosophy or ideal they have been advocating for?

Dessalines, whose name they often invoke each time it is convenient to them, would never call on a foreign nation to invade his country and thereby soil its sovereignty for the sole purpose of making his will prevail. One thing we know of Dessalines is that he was not a traitor, and he despised treason with a passion.

What seems to be a dichotomy to me is the fact that they say they are against the interference of the international community in the country’s internal affairs, yet they are the ones calling Russia to the rescue. What kind of a twist of principle is that? Russia is no longer part of the international community? I guess not, since for this moron –Moise Jean-Charles, one of the leaders of the Lavalas extremists –Great Britain is not a member state of the United Nations.

If today they could call on President Putin to come bail them out, let us not be surprised if tomorrow they call on their Al Qaeda and ISIS comrades to come get Martelly out of the country.

It is clear that these Lavalas extremists are now jeopardizing the future of the country. Since they finally come to the realization that the election of President Martelly, someone with no political feuille de route, is a systematic rejection by the people of their archaic, retrograde, terroristic and dictatorial ways, they rather mess it all up for everyone; hence the cockroach syndrome.

I don’t think these people have the intellectual capacity to measure the level of seriousness of the situation in which they plunge the nation. They love to indulge in demagoguery politics for political expediency irregardless the negative drawbacks that may have on the nation as a whole.

The Lavalas Anarchists Are Shaming The Haitian Nation

Lavalas terrorist

In a democracy, when you disagree with the way the leading party is running the country, you don’t ask them to hand over the gavel to you… you present to the people a better way, a sounder alternative and convince them to vote the people in power out and vote you in. It is done like that to guarantee political stability and the continuity of the Republic.

From following the news out of Haiti, it is obvious that the Lavalas folks starkly disagree with the politics of the Martelly administration. That’s fine because that’s their right to disagree just like it is other people’s right to agree. But we should hold the elections so we could allow the majority of the electorate to have their say.

Political disagreements are common in every democracy; therefore, they are not a Haitian problem. What seems to be problematic, though, is the way we go about them. But democracy in itself is made of disagreements –the very essence of this form of government.

Having political disagreements is a very good thing in a democracy because it gives the opposing parties the opportunity to argue and make their case so that an advised electorate could decide through a democratic election. That’s how it is done in all the democracies around the world, including the United States, Canada and France.

Unfortunately, these morons, these goons, these so-called intellectuals, these “geniuses” –who call themselves political leaders in Haiti –don’t seem to understand this very basic.

What can you expect from political charlatans like Mirlande Manigat, Edmonde Beauzile, Turneb Delpe, Dieuseul Simon Desras, Moise Jean-Charles, John Joël Joseph, Jean-Baptiste Bien-Aime, Arnel Belizaire & Co? These folks are shaming the entire nation with their moronic and obsolete ways of solving political disagreements in the country.

Martelly is not a dictator like these Lavalas anarchists want to make believe, they are because they want to impose their way and will on the rest of the people –by taking hostage the electoral process. Let’s take it to the poll in a democratic fashion and allow the people to settle the political disagreements or contentions. That’s how we proceed in a democracy.

For the past three years, they have spent their energy on nothing serious other than blocking Martelly’s every step in an attempt to prevent him from putting in place the electoral mechanism to organize the elections.

It is crystal clear that they do not want democratic elections in the country because they know they cannot win –the people have rejected long ago their terroristic politics of dechoukaj, Pèlebren, kidnapping, drug dealing, corruption, lawlessness, intimidation by assassination, etc.

After their 20 years in power destroying everything Duvalier had left behind, the people do not want them anywhere near the National Palace. They do have a track record they will be judged on, let’s have the elections. No need to be afraid.

Sadly, the political conjuncture in Haiti is very depressing and embarrassing. We Haitians have become the laughingstock of the international community. You only have to read the comments from the readers reacting to these negative press reports out of Haiti on the Miami Herald, CNN and AFP websites to see how we are being viewed and talked about by some around the world. Frankly, it takes a lot of courage from any Haitian living abroad to –in spite of all the hogwash going on in the country with these retarded and wannabe politicians –want to unveil their Haitian nationality. Now I understand why some of us feel ashamed to say they are Haitian. Not all of us are courageous like some.

These Lavalas Anarchists Must Be Out Of Their Minds

Haiti-lavalas-300x210

These Lavalas leftists, anarchists, communists, extremists with anti-American sentiment in Haiti –like Turneb Delpe, Moise Jean-Charles, Edmonde Beauzile, Mirlande Manigat & Co –must be out of their minds if they think the international community would let them sabotage the progressive agenda of the Martelly administration so they could get to power in Haiti.

In a population of 10 million people, they can only manipulate a few thousands in Port-au-Prince –with money they had obtained through kidnapping and drug trafficking –and they wanna make believe that a majority is against the president. Don’t they know that majority had already expressed itself 3 years ago by electing Martelly president?

These folks had spent 20 years in power in Haiti and left behind for Martelly a devastated place you would not dare calling a country. For doing so would have been an insult to the person who had introduced the word [country] in the English lexicon. Today they are acting as though they had never been in power, and that they do not have a track record to judge them on. Their record is sitting right there in our recent memory, so there is no way we could be so amnesiac.

We will not let them take the country back to the dark era of kidnapping, gang-related crimes, dechoukaj, Pèlebren, kraze brize, etc… we must and will continue to move forward by quarantining and keeping them away from the National Palace by any means necessary.

Martelly will complete his term and will pass the gavel to his successor, who will come out of the presidential election he [Martelly] will have to organize. Democracy is all about continuity of the democratic process, and that is what we Haitian democrats believe in.

In a democracy, there is only one prescribed way to get to power, and that is through a democratic electoral process. These Lavalas anarchists refuse to play the democratic game by its rules because they know they cannot get to power in Haiti in a fair, honest, inclusive and transparent election –the majority of the people do not want anything to do with them, and they know it.

George W. Bush, for instance, was elected president twice in the United States. By the end of his second term, he had become very unpopular. In spite of his unpopularity, which had rendered him very vulnerable, the American people did not take the streets in protest every week to ask him to resign. They know better than that; they are a busy people who do not have time to waste. They had expressed their anger in the polls twice by electing and reelecting President Obama -in 2008 and 2012. That’s how things are supposed to be done in a democracy.

In this political conjuncture the country has found itself today, we have a choice to make: either we opt for a democratic Haiti, where the rule of law is highly valued, or we want to plunge the country in a state of anarchy and lawlessness with these Lavalas anarchists.

President Martelly Opts for Dialogue and Rejects Violence to Solve Political Contentions

Martelly and Preval

Yitzhak Rabin, the fifth Prime Minister of Israel and Nobel Peace Prize winner, said once: “You don’t make peace with friends. You make it with very unsavory enemies.”

He was assassinated in office in 1995 because of the Oslo Accords, the blueprint of peace in the Israelo-Palestinian conflict, which he signed with his Palestinian neighbors –he wanted to make peace with the Palestinians.

Today, each time I think of the political conjuncture in my homeland Haiti, this great quote of Prime Minister Rabin cannot stop roaming through my mind. He was, like many other world leaders, a champion for peace. That is why he was awarded with the Nobel Peace Prize in 1994 –a year before his assassination.

For quite some time now, President Martelly, in his attempt to find a concerted and agreeable solution to the situation of standstill the country is in today, has initiated a series of meetings or consultations with political leaders, respectable and nationally renowned personalities in the civil society, professionals, members of the clergy, members of the press, etc. Unfortunately, not all seem to fall in line with his action as evidenced by this Nouvelliste article entitled Quand Moise Jean-Charles douche Rene Preval.

Reading the article, I could not stop shaking my head in disbelief. It is very sad and depressing to read what the Lavalas senator thinks of former President Preval’s meeting with President Martelly. To downplay its importance, he sees it as going to the National Palace to participate in the Carnival.

The Lavalas senator is going ballistic and enraged at former President Preval for the simple fact that he went to meet with President Martelly in the National Palace to brainstorm on the country’s sociopolitical conjuncture. Being that he is an experienced former head of state, someone who had dealt with all kinds of challenges during his tenure as president, he went to consult with President Martelly on the road to take to get through the staleness the country is going through right now.

The senator of the Lavalas opposition, Moise Jean-Charles, needs to understand this basic concept: there is no better way to solve contentions and disagreements other than through sincere and honest dialogue. If he knows a better way, he needs to bring it forth. Obviously, he does not; his only way is to see President Martelly, the country’s democratically elected president, ousted.

It is quite obvious that these folks in the Lavalas opposition [for the record, when I say Lavalas opposition, I want to refer to Fanmi Lavalas, Inite, Fusion, MOPOD, RDNP, Ansanm Nou Fo, Ayisyen Pou Ayiti] do not want to see the standstill resolved; they want a chaotic state of affairs.

The Lavalas opposition’s only objective is to see Martelly dragged out of power by any means necessary. And anyone who, like former President Preval, dares meeting with President Martelly –in an attempt to unfreeze or untangle the political stillness –will fall prey in their radar of attack. They don’t see country… they only see their selfish and short-lived personal or party interests.

The more they hold on their intransigence or grudges, the clearer the people will see what they are really after and about.

President Martelly needs to stay resolute and focused; he is doing the right thing. He must not let these Lavalas folks sway him. In fact, they hold no real power to topple his administration. If they had the means to do it, they would have done it by now. They are a bunch of good-for-nothings who can only make empty noises on the streets.

On this day marking the 208th anniversary of the death of Emperor Dessalines, what is a better way to respect and honor the legacy of this great and illustrious figure than to reflect on his philosophy, to penetrate his psyche beyond his death? No, instead, the Lavalas opposition calls for another street protest to demand the ousting of President Martelly. And we all know what this protest will bring behind it. They will put their violent mobs on the streets to physically and psychologically terrorize the population, burn tires, break people’s car windows and steal their belongings, loot private businesses, etc…

Contentions and disagreements can only be resolved through dialogue, not violence. With violence, all of us will lose; there can never be winners. So let us all renounce violence and embrace peace and the philosophy of nonviolence.

Those among us promoting conflict resolutions through violence only show their weakness and incapacity to promote peace, concord, amity and harmony. They are the nation’s true enemies. We need to annihilate them not by means of violence, but by means or rejection. So it is time to reject and refute the Lavalas ideology of violence and racial division to embrace the true Dessalinian philosophy of unity and peace through dialogue, unity and social justice. President Martelly needs to continue with these series of consultations with all the people willing to meet with and talk to him. That is the most productive, progressive and commonsense approach, and I strongly support him in such endeavor.

Maryse Narcisse [LAVALAS] Is Bad For Haiti

Maryse Narcisse [LAVALAS]

Maryse Narcisse [LAVALAS]

According to this Nouvelliste article, Maryse Narcisse désignée, Moïse Jean-Charles rouspète, MOISE JEAN-CHARLES is going ballistic over the designation of MARYSE NARCISSE by the LAVALAS Party to represent them in the 2015 presidential election.

This is something that risks to divide the party in small particles. And when your base is divided, your chance to win elections is very minced.

So soon or later, there will be a pact between MOISE JEAN-CHARLES and MARYSE NARCISSE, which will be kept away from the public’s knowledge, to bring the base of the LAVALAS Party together.

Per the pact, MOISE JEAN-CHARLES will be Prime Minister and ARNEL BELIZAIRE Minister of Interior in the NARCISSE administration, which means total chaos for the country.

It is imperative that we stop NARCISSE from winning this presidential election -if we don’t want the return of the LAVALAS terrorists [the chimères] in the leadership of the country.

It is imperative that we stop NARCISSE from winning this presidential election if we don’t want the return of Pèlebren -the form of justice promoted by the LAVALAS leadership where accused individuals are set ablaze by cells of LAVALAS terrorists.

It is imperative that we stop NARCISSE from winning this presidential election if we don’t want the return of dechoukaj -the pillage of private businesses by angry LAVALAS mobs.

It is imperative that we stop NARCISSE from winning this presidential election if we don’t want to see all of our state institutions destroyed.

It is imperative that we stop NARCISSE from winning this presidential election if we don’t want the return of institutionalized corruption and lawlessness.

It is imperative that we stop NARCISSE from winning this presidential election if we don’t want the return of the cult of arrogant ignorance (this famous phrase coined by Professor Bernard H. Gousse).

Remember, a vote for NARCISSE is a vote for PM MOISE JEAN-CHARLES and MINISTER BELIZAIRE; a vote for the return of the LAVALAS terrorists [the chimères] in the leadership of the country; a vote for Pèlebren and dechoukaj; a vote to bring down our state institutions; a vote for institutionalized corruption and lawlessness; a vote for the cult of arrogant ignorance. So for the love we hold inside for our beloved Haiti, let us all together say NO to MARYSE NARCISSE and NO to LAVALAS.

Citizenship: Martelly and Obama -Two Distinct Cases

Let me take a minute to address these people trying to make the silly and ridiculous comparison between the citizenship case of President Obama and that of President Martelly.

Some argue that like Obama did show his birth certificate when Donald Trump and others were raising doubts about his American citizenship, Martelly should give his passport to the Senate commission charged to investigate on the allegation of Senator Moise Jean Charles holding charges that Martelly is not Haitian so the country could move on.

Let me make it clear to these folks that those are two different cases in reality and political conjuncture. They are different in that, unlike the Martelly case, the allegation held against Obama did not come from a member of one of the country’s institutions; it came from a citizenship. That’s why even certain members of Congress in Trump’s party, the Republican Party, were calling him out on this.

In the Martelly case, however, you have a state senator making the allegation that Martelly is not Haitian. Now a Senate commission, from one of the country’s institutions I must add, is investigating the case. What makes this case appalling is not the fact that the citizenship of President Martelly is being questioned, but rather who is questioning it. This is not a simple citizen like Donald Trump questioning the president’s citizenship; it is a state senator.

In any country around the globe, a senator holds certain power and authority a normal and ordinary citizen does not. He or she can access any information in any institution at any given time to come to the bottom of anything he or she has doubts on.

So in light of that, before Moise Jean Charles, a senator I must add, came out to make such a serious allegation against President Martelly, he should have taken his time to collect all the pertinent information to build his case and corroborate his stance. He only submitted two bogus passport numbers, one of which, the American passport number, per Ambassador Merten, has absolutely nothing to do with the president. That alone should have been grounds for rejection of the case for insufficiency of evidence. No, they still want to play politics with this baseless and unfounded issue while millions are unemployed and living in abject poverty.

Now that they realize they are making a fool of themselves because the pieces of evidence they so-called had to substantiate the case against President Martelly have been refuted, they are pressing the president to come out with his passport to rescue them from the embarrassment. Why should he? I say let them destroy themselves. As Napoleon Bonaparte eloquently stated, “Never interfere with an enemy while he’s in the process of destroying himself.” So he must NOT submit his passport; it will stay in his pocket as he stated.

In the President Obama case, he did release his birth certificate because he was facing reelection pressures. That was the only way for him to put the nonsense behind him. Had he not done so, the issue would have not been put to rest, which could have caused him his reelection. So for the sake of politics, he was obliged to relinquish this very personal information. He did it for politics, not because he wanted to be a good-hearted and patriotic citizen.

It is imperative that we do not get these two cases mixed up. They are diametrically different, though they may have some points of similitude. Donald Trump is a simple citizen; Moise Jean Charles is a senator. The Tea Party backing Trump on his charge is a political entity within the Republican Party; the commission charged to investigate on President Martelly’s foreign nationality is an entity from within the country’s Senate, an institution of the state.

The fact that these guys in the Senate, after about three months of futile investigation, have yet to come forth with a conclusion of their investigation has proven their incapacity and the weakness of our institutions. If this case was investigated in the United States, I do not think they would have relied on President Obama’s goodwill to submit his travel papers to conclude whether or not he is a US citizen. No wonder the world is laughing at us as though we are a bunch of cave people living in this 21st century.

MAKE SURE PRESIDENT MARTELLY GETS THIS ASAP

President Martelly of Haiti

President Martelly, as I argued in my previous piece entitled THE BURDEN OF PROOF IS ON MOISE JEAN-CHARLES, it does not come to you to prove that you are Haitian and have never renounced your Haitian citizenship; it comes to Moise Jean-Charles to prove otherwise with the evidence he claims having in his possession.

If you hold the passport of another country, however, Mr. President, I am urging you to come out and say it and let me see these guys in the parliament destitute you. The people voted you in office not because you held a Haitian passport or whatever; they did, rather, because of your love and vision for your country. You inspire change; therefore, they want you to lead them towards that.

The ones who preceded you in power, those who did not so-called change their citizenship, I bet them to claim loving Haiti more than you do. They were in power before you, yet I don’t see how their “Haitian citizenship” had helped to make them better presidents than you. You have accomplished more for the country in your nine months in office than Preval has in his ten years.

Mr. President, you will finish your term no matter what. Ti Mari pap monte, Ti Mari pap desann. This is a political coup d’etat in the making, and it will not come through; the people will torpedo and defuse it. I trust and have faith in the good judgment of the Haitian people. So stay strong and resolute. Tet fret!!!

These guys in the parliament who are behind this coup are not acting in isolation. They very well know what this is all about. They will finally learn to respect the people’s will and desiderata.

If you conduct an opinion poll right now to take the pulse of the nation on this issue, you will realize that this Haitian Parliament is extremely unpopular and on the wrong side of it. So as unpopular as this Congress is, it would be unwise to have these guys in there decide the fate of the nation. They do not speak for me and thousands of others. All they ever worry about is their selfish political interests, not those of the nation.

Assuming that you are the holder of another county’s passport or had renounced the Haitian citizenship, in which case you are not in compliance with the dictate of the Constitution, this is not grounds for destitution since this is a special situation. Special situations require special solutions. We are in this special situation today because of what I would call a system glitch. If the Gaillot Dorsainvil PEC was doing its job, we would not be in this special situation today.

Mr. President, we will not go back to the mess we were in, to the status quo or business as usual; we will not go back to the old politics of the past. If they have a problem with you in the presidency with a foreign passport or whatever, let’s take it to the people and have a referendum for them to decide if they want you to stay or leave the presidency. Whatever comes out of the referendum will dictate the way forward. It is that simple. In the meantime, keep doing the good job you have been doing. As I said earlier, “tet fret. Ti Mari pap monte, Ti Mari pap desann.”