Lavalas Privert Ale, Ki Direksyon n ap Bay Peyi a?

Etan done ke nou konstate ke Lavalas Privert pa prezidan peyi a ankò [si misye ta gen malè mete pye li nan Palè a kòm prezidan peyi a, sa l pran se pa l], ki sa ki pou fèt kounyè a pou n remete kanpe enstitisyon sa a ki rele “prezidans” la?
 
Men sa ke nou konseye ki pou fèt:
 
1. Konsèy Ministeryèl la, ki gen nan tèt li PM Enex Jean-Charles, ap pran direksyon peyi a an atandan ke nou jwenn yon akò k ap fè chwa de yon prezidan pwovizwa.
 
2. Reprezantan 3 pouvwa Leta yo [Ekzekitif, k ap reprezante pa PM Enex Jean-Charles, Lejislatif ak Jidisyè], reprezantan pati politik ki reprezante nan Paleman an, reprezantan sektè ekonomik la ak reprezantan sektè sosyete sivil la ap reyini pou yo jwenn yon akò pou yon prezidans pwovizwa k ap gen yon misyon byen defini, k ap gen ladan li konklizyon pwosesis elektoral la.
 
Noumenm, n ap mande pou n pa repete erè grav sa a ke nou te fè a lè n te pran yon politisyen mete nan tèt peyi a pwovizwaman ki pou te vin fè eleksyon yo.
 
Nou pa bezwen okenn politisyen ankò nan tèt peyi a, paske tout politisyen gen kat ki kache anba manch palto yo pou yo ka dirije peyi a nan avantaj sektè politik ki gen menm tandans politik ke yo a.
 
Nou pral nan Kou Kasasyon dirèk dirèk, san gade dèyè pou n pran jij ki pi “legit” la, ki ranpli kondisyon rekiz yo, ki pa gen fòs kote, ki pa ni Lavalas ni Tèt Kale, ki pa ni de goch ni de dwat pou n mete nan tèt peyi a pou li vin kondi nou nan eleksyon.
 
Lòbèy politik ke peyi a te twouve li ladan an pandan mwa ki sot pase yo F-I-N-I fini. Moman an rive pou n bay peyi a yon lòt direksyon, pou n retounen mete peyi a sou wout desans politik e administrativ la ankò.
 
Lè w pran yon teworis, vagabon, sansal, malandren ou mete l nan tèt yon peyi, se nòmal pou teworis, vagabon, sansal ak malandren parèy li panse yo ka fè lalwa, yo ka fè sa yo vle, jan yo vle e lè yo vle nan peyi a. Se yon peyi n genyen, se pa yon gagè. Alòs, Abraham di ase.

Patrick Antoine: Etan Norwich, Connecticut Yo Akize Misye Kòm Moun Ki Touye Madanm Ansent li Paske Li Kwè Ke Manmzèl Fè Maji Dèyè l Pou l Touye l

patrick-antoine

Patrick Antoine: misye touye madanm ansent li etan Norwich, Connecticut.

PATRICK ANTOINE se yon Ayisyen ki gen 39 lane sou tèt li k ap viv nan yon vil ki rele Norwich nan Eta Connecticut la.
Lapolis Norwich arete misye paske li tchakonnen avèk kout kouto madanm ansent li, Margarette Mardi, epi li mete dife nan kay la.
Pou kounyè a, misye nan prizon. Jij la mande 2 milyon dola Ameriken pou yo lage misye an atandan yo jije l.
Daprè yon rapò ke komisarya polis Norwich la voye bay komisè gouvènman an, Antoine kondi machin pote tèt li ale bay lapolis nan komisarya a kèk minit aprè 11 zè nan maten. Lè misye rive nan komisarya a, daprè sa polis yo di nan rapò a, li di: “Mwen touye madanm mwen.”
Nan menm moman misye pote tèt li ale a, gen yon dife ki eklate nan kay kote misye rete a 283-285 Franklin St., Apt 2B, anba lavil Norwich.
Daprè sa polis yo di, Antoine, ki se yon moun ki pa ni pale ni konprann Anglè byen, di polis yo, atravè yon entèprèt ki t ap tradwi pou li an Kreyòl, ke li menm avèk madanm li te nan yon diskisyon lakay la jou Jedi a.
Gen yon moman ki rive nan diskisyon an, daprè sa polis yo di, pandan ke misye avèk madanm li nan kwizin nan, li pase men l pran yon gwo kouto vyann byen file epi li mete l nan pòch dèyè pantalon pidjama li.
Pandan kounyè a yo travèse nan chanm a kouche a avèk diskisyon pale anpil la, daprè sa misye di polis yo, manmzèl pouse l epi se lè sa a misye “rale kouto a nan bouda pòch pantalon pidjama li a epi li pran ap tchakonnen manmzèl avèk kout kouto.”
Misye kwè ke fanm nan te yon manbo ki fè maji dèyè l, daprè sa misye di polis yo, fè misye malad pou l mouri.
Daprè sa misye di polis yo, “li te konnen ke manmzèl te 8 mwa gwo vant yon pitit ke li konnen ki pa pitit li, e ke manmzèl te fè misye pwomès ke l ap touye l kanmèm nan mwa Jiyè a, avan pitit la fèt.
Daprè sa misye di lapolis, li pa sonje konbyen kout kouto li bay manmzèl, men li konnen ke li bay li kout kouto nan tèt ak nan pye.
Misye di aprè li fin touye manmzèl, li pran yon brikè ki te andedan an epi li mete dife nan rido yo ki nan chanm a kouche a, salon an ak twalèt la epi li kite kay la.
Daprè sa polis yo di, travayè ponpye yo retire madanm nan nan kay la. Yo jwenn kò manmzèl gen plizyè twou kouto sou li epi li boule anpil. Yo te pwononse lamò manmzèl a 11:10 nan maten jou Jedi a.
Se pa polis yo ki te idantifye kò a kòm etan madanm misye. Se mèt bilding nan, Sterne Baptiste, ki di polis yo ke manmzèl se nyès li, ke non li se Margarette Mardi, e ke li abite nan 2zyèm apatman an avèk Antoine e yon pitit gason misye.
Misye parèt nan tribinal la avèk minòt nan bra l, chèn nan 2 pye l, epi li gen rad prizon sou li.
Si yo jwenn misye koupab de zak yo akize li yo, li la pou l pase tout rès vi l nan prizon pou jis tan li mouri.

Lame Nou an Pa p Kraze!!!

Ayè maten, jou ki te Lendi 9 Me a, nou aprann ke Kò Jeni Militè a, ki gen anpil jèn ki te ale pran fòmasyon militè ak teknik sou jeni militè nan plizyè peyi nan Amerik Latin nan, te leve kanpe kont move tretman, menas ak presyon ke otorite an plas yo ap fè sou yo nan lide pou yo kraze kò a epi voye yo ale lakay yo pou y al kalewès, pou y al grate santi menm jan majorite jèn fanm ak jèn gason malerezman ap fè andedan peyi a. Yo te arive anpeche gwo tèt nan Ministè Defans la antre nan lokal Ministè a.

Nou regrèt, kondane e deplore aksyon sa a. Men eskè se jis ke la pou sa a ta rive? Nou pa kwè se jis ke la non bagay la ta sipoze rive –si nou te gen moun responsab nan tèt peyi a.

Antan ke yon ansyen militè ke m ye, ki te sèvi nan Lame Amerikèn pandan plizyè ane, m ap voye yon mesaj klè bay frè sòlda m yo pou m di yo ke se pa fason sa a pou yo t ap aji non, men m konprann yo. M kanpe solidè avèk yo a 100%. Se sitiyasyon ki fè aksyon. Tout bèt jennen mòde. Si yo te annafè avèk moun ki vize peyi, moun ki t ap travay nan enterè peyi a tout bon vre, se pa konsa yo t ap aji paske yo pa t fòme yo pou y ap aji nan yon fason  endisipline konsa. Si yo pa t annafè avèk yon dal iresponsab, se pa t ap janm mòd endisiplin sa a yo t ap montre a otorite sivil la ki sipoze gen kontwòl tout fòs lame nan peyi a.

M ap di frè sòlda m yo pou yo kenbe fèm nan mouvman yo a. Se pou yo kanpe pou yo defann enterè nasyon an kont tout èni –Ayisyen tankou etranje.

Jocelerme Privert avèk tout akolit Lavalas li yo, nèg sa yo se ènmi peyi a yo ye. Yo dèyè kraze tout enstitisyon peyi a pou yo kapab mete kanpe yon pouvwa diktatoryal k ap pi mal ke pouvwa diktatoryal Jean-Bertrand Aristide la. Se nou ki pou fè echèk a plan makab, plan makyavelik sa a ke yo genyen an.

Kraze enstitisyon antre nan kad ideyoloji Lavalas la menm. Fò k nou pa bliye ke se yo menm, menm moun Lavalas sa yo, ki te kraze Lame d Ayiti nou an nan lane 1995. Yo fin kraze l, yo rele Blan [MINISTA] vin ranplase l. E nou wè ki peripesi pèp la ap pase avèk Blan sa yo. Yo fin fè Blan yo antre, se yomenm ankò nou wè tout jounen k ap fè manifestasyon nan lari a pou mande yo ale.

Fwa sa a, frè militè m yo, Lame pa nou an pa p kraze. Fò k se sou zantray nou pou yo pase avan yo kraze l.

Pa ka gen peyi san fòs lame l. Se ki vizyon ak misyon n ap bay lame a ki enpòtan, e se sa a tou k ap fè tout diferans la. Nou bezwen yon lame pwofesyonèl ki la pou sèvi e pwoteje nasyon an kont tout menas –natirèl e imèn

Se pou Leta a estriktire lame a, bay li yon kad legal avèk yon misyon byen defini pou l itil peyi a. Se pou sa jèn sa yo te pran fòmasyon militè e teknik ke yo te pran nan lekòl militè ke yo te pase yo.

Yon lòt fwa ankò, frè sòlda m yo, kenbe fèm pa lage. Majorite popilasyon an kanpe avèk nou. Yon peyi san lame se tankou yon lakou san lantouraj. E lè yon lakou san lantouraj, tout moun, tout vye bèt ka antre vin fè sa yo vle, vin fè lòbèy ki nan lide yo.

Alòs, frè sòlda m yo, mete zam nou prè pou n defann nasyon an kont ènmi sa yo ki pran peyi a an otaj la. Mete zam nou prè pou n mete pikliz sou griyo nenpòt madigra mal maske ki vini pou fè nou pè.

Sòlda pa janm pè, sòlda batay pou l mouri avèk lonè. Se sa yo te aprann nou. Lame nou an pa p kraze!!!. Moun ki gen grenn pase melon an va vin kraze l si l kapab.

Komisyon Verifikasyon an ap Vin Mete Absè Sou Klou

Nou pa kanpe nan lojik komisyon verifikasyon an paske bagay sa a, ki ta sipoze vin rezoud kriz la, pral mete peyi a nan plis kriz toujou. Nan yon sans, se absè l ap vin mete sou klou a.
Yo di te gen “fwod masiv” nan eleksyon yo, ki bay nesesite pou n mete kanpe yon komisyon verifikasyon ki pou vin verifye eleksyon 25 Oktòb la, pa vre? Palmantè sa yo ki nan Paleman an, ki vote Prezidan Jocelerme Privert pou li vin prezidan an e apwouve Deklarasyon Politik Jeneral PM Enex Jean-Charles la, se pa nan menm eleksyon sa a ke yo di ki te gen “fwod masiv” la yo te pase?
 
Yo di se pou n mete kanpe yon komisyon verifikasyon ki pou vin retire palmantè ki mal eli yo e kandida pou prezidan ki benefisye de “fwod masiv” yo. An n di ke komisyon verifikasyon an ta jwenn efektivman vre ke gen plizyè palmantè ki te mal eli e ke yo ta deside mete yo deyò nan Paleman an. Si w ap mete yo deyò, etan done ke yo te vote pou Prezidan Privert vin prezidan, misye ap tou tonbe wi; etan done ke yo te vote Deklarasyon Politik Jeneral PM Enex Jean-Charles la, se di ou tou di misye pa PM ankò wi, paske se palmantè ki te mal eli sa yo ki te vote pou ratifye misye.
 
Se sa ki fè nou retwouve nou nan refleksyon Depite Cholzer Chancy a, ki repòte nan Le Nouvelliste ki soti jou Lendi, 25 Avril, 2016 la, nan yon atik ki di Cholzer Chancy hausse le ton et menace Jocelerme Privert. Misye fè anpil sans nan refleksyon l.
 
Ki sa nou pwopoze, etan done ke komisyon verifikasyon sa a ap vin lage peyi a nan plis pwoblèm?
 
Nou pwopoze yon solisyon ki chita sou yon filozofi byen senp: “Nou pa bezwen pitit la sanble ak papa, se bon akouchman nou bezwen.” Se pa premyè eleksyon k ap fèt nan peyi a ki gen pwoblèm ladan l. E tout otan ke nou pa gen yon KEP pèmanan ki pou mete kanpe yon estrikti/sistèm elektoral serye, n ap toujou gen pwoblèm chak aprè eleksyon fin fèt.
 
Nou pwopoze:
 
1. Pa gen okenn komisyon verifikasyon ki ap monte;
 
2. Pa gen okenn palmantè y ap mete deyò;
 
3. KEP a sipoze aplike rekòmandasyon ki te fèt nan rapò Komisyon Evalyasyon Desroches la, ki pou fikse pwoblèm ki gen nan sistèm nan pou ke jan de pwoblèm sa yo pa repete nan pwochèn eleksyon ki pral fèt la;
 
4. N ap fè yon 2zyèm tou prezidansyèl nan mwa Jiyè a avèk 10 kandida ki te soti premye nan eleksyon 25 Oktòb yo, epi sa ki genyen an tou prezidan.
 
Se pou n itilize sajès politik nou pou n pran desizyon ki fè sans pou n pa jete peyi a nan plis tèt chaje ki pa p bon pou okenn moun. Peyi a se pou nou li ye, se nou ki pou fe sakrifis pou nou pa lage l nan tchouboum. An n mete sou kote enterè pèsonèl nou pou nou ka bay priyorite a enterè peyi nou an, Ayiti, peyi sa a ke nou tout nou renmen nan fason pa nou. 

Evolution: Cubano Did It Again

SkahShah1-Evolution

It’s 2:00 AM, I am currently auditioning EVOLUTION, Cubano’s latest album, which I just purchased for a derisory price tag on CDbaby. This is, indeed, a Konpa evolution by any standard.

Skah Shah #1 has evolved to something totally modern. When you have an array of talented artists in the caliber of Shedly Abraham, Jean Max Valcourt, Yves Albert Abel, Danny P just to name a few contributing to this project, you cannot expect anything less than a masterpiece –with potential to transcend generations.

I highly recommend it; you will not regret the investment. No, I am not getting paid for this little shout-out. To me, this is nothing but a small token of appreciation for a piece of art so well crafted. BRAVO!!!

Songs to watch for their hit potential:

Rev an Mwen

Aimer

Macho Man

Allons Danser

Maria

Contributing artists:

1 – On The Move (Evolution) [feat. Shedly Abraham, Jean max valcourt & Yves Albert Abel]
2 – Reve an mwen (feat. Shedly Abraham)
3 – Aimer (feat. Shedly Abraham & Jean Max Valcourt)
4 – Macho Man (feat. Shedly Abraham, Jean Max Valcourt, Yves Albert Abel & Bobby Jam)
5 – La vie pa Konplike (feat. Jean Max Valcourt)
6 – Skah Shah #1 (feat. Shedly Abraham, Gazzman Pierre, Roberto Martino, Jean Herard Richie, Michael Guirand, Shabba Djakout Mizik, Olivier Duret, Mac D Talon, Ti Joe Zenny, Prince Ello, Stanley Toussaint, Kenny Desmangles, 5lan & China Blak)
7 – Allons danser (feat. Danny P & Yves Albert Abel)
8 – Maria (feat. Shedly Abraham, Jean Max Valcourt & Yves Albert Abel)

On The Election of Jocelerme Privert…

I am an institutionalist, meaning I believe in my country’s institutions. You cannot call yourself a democrat and not being an institutionalist. The very essence of being a democrat is to value the well-being of the state institutions.
 
The Parliament, the place that houses the people’s representatives, has opted for Jocelerme Privert, a Lavalas, to be the country’s interim president. Even though he and I don’t agree on almost anything, I must abide by the decision and welcome him with his new hat in his new function.
 
But let’s not sidetrack here. Privert, per the February 6 agreement between both the Legislative and Executive branches of government, has a clear mandate; it is for him to:
 
a. put in place a credible electoral council, one that can inspire trust to everyone;
 
2. put in place an appeasement strategy to bring peace on the streets and thereby guarantee the safety and security of EVERYONE so to allow a considerable and sizeable amount of the population to turn out on Election Day;
 
3. conclude the electoral process so the country could have a new president by May.
 
All in all, he has three months to fully execute his mandate, and he has the Haitian people and the international community watching him.
 
He will have to start working on day one towards the execution of his mandate. His failure to fully satisfy the recommendations of the accord will automatically render his tenure as provisional president caducous.
 
So I am willing to give him the benefit of the doubt until he could prove to me that he has a hidden agenda, in lieu of his mandate. He needs to understand that he is the president of all of us, including those of us who have stark philosophical, political and ideological disagreements with him. His greatness as a statesman will be measured by his ability to lead the country through a peaceful transition which must end with the closure of the electoral process.
By Emann Joasil Posted in Uncategorized

Nou Fèk Sot Fè Eksperyans Avèk Yon Mal, An n Pa Pran Yon Pèt Pawòl Pou n Mete Sou Pouvwa a

Moise Jean-Charles28

Moise Jean-Charles, kandida pou prezidan [Pitit Desalin]

Ayisyen frè ak sè mwen yo: ou kwè nou ta ka rayi tèt nou tout bon vre nan eta sa a pou n ta pran yon moun ki pa prepare, ki pa gen yon pase nan politik ki ka montre w ke li ka fè siksè pou n mete nan tèt peyi a?

Misye te majistra Milo, li pa ka montre w pa a+b ki ajannda ekonomik li t ap ekzekite nan administrasyon vil la e ki chanjman KONKRÈ li pòte nan ekonomi vil sa a; li te nan Sena a, pa menm yon grenn lejislasyon li te entwodwi e esponnsorize nan non peyi a. Epi se moun sa a ou di m ou pral pran mete nan tèt yon peyi a GWO pwoblèm tankou Ayiti? An nou serye non, mezanmi. Nou fèk sot fè eksperyans ak yon mal, an n pa pran yon pèt pawòl pou nou mete sou pouvwa a tanpri.

M toujou pran ekzanp peyi Liberi avèk nou paske pa twò lontan de sa, peyi sa a t ap viv menm sitiyasyon ke Ayiti ap viv jounen jodi a. Men Liberyen yo montre ke yo entelijan ase pou yo fè yon chwa politik de yon moun k ap bon pou peyi yo a.

Liberyen yo te vote Prezidan Ellen Johnson Sirleaf paske li gen kapasite entèlektyèl pou li mete ekonomi peyi yo a, ki te fin kraze a, sou ray e li gen eksperyans nasyonal e entènasyonal.

Ellen Johnson Sirleaf te minis ekonomi sou Prezidan Tolbert de 1979 a 1980, li te yon gwo kad nan Bank Mondyal e li gen yon metriz nan ekonomi ke li dekwoche nan Inivèsite Harvard isit Ozetazini.

Prezidan Sirleaf pa t mennen yon kanpay sou eslogan ak lonje dwèt sou sa ki pa p mache nan peyi a selman non… li te mennen yon kanpay sou solisyon ekonomik ki fè sans, jistis sosyal ak estabilite politik. Ebyen, akoz de konesans, eksperyans ak lidèchip li, jounen jodi a, ekonomi peyi sa a se youn nan ekonomi k ap avanse ak vitès kwazyè sou Kontinan Afriken an.

M ap fini pou m di nou ke moun pa janm ka bay sa yo pa genyen. Menm kant ou ta renmen bay, fò k ou genyen pou w bay. An n koupe fache ak medyokrite e inyorans, k ap anfonse nou pi fon nan eta soudevlopman sa a ke nou ye a. Alos, si vreman nou renmen Ayiti tout bon vre, an nou pa vote sou emosyon, an n vote ak entelijans nou.

Pa Vote Grapyay, Chalatan, Betizè, Ransè, Azizwèl ak Zagribay

Liberi, menm jan avèk Ayiti, se yon peyi ki t ap andire anpil gwo pwoblèm ekonomik e politik. Pou rezoud pwoblèm ekonomik e politik sa yo, Liberyen yo pa ale chèche grapyay, chalatan, betizè, ransè, azizwèl ak zagribay non pou yo mete nan tèt peyi a; yo mete yon moun ki gen kapasite entèlektyèl, ki gen eksperyans nasyonal e entènasyonal, e ki konn ki jan yo rezoud pwoblèm ekonomik ak polotik nan tèt peyi a.

Alòs, yo eli Ellen Johnson Sirleaf, yon dam ki pran yon metriz nan ekonomi nan Inivèsite Harvard, ki gen eksperyans nasyonal e entènasyonal [li te minis finans soti 1979 pou rive nan ane 1980 sou Prezidan Tolbert epi li te yon kad nan Bank Mondyal].

Jounen jodi a, gras a lidèchip Prezidan Sirleaf, non sèlman estabilite politik retabli nan Liberi, ekonomi peyi sa a se youn nan ekonomi sou Kontinan Afriken an k ap avanse e devlope a gran vitès.

Nou ka fè sa tou an Ayiti wi –si nou mete tèt nou an plas sou zepòl nou pou n vote yon moun ki kalifye e ki gen eksperyans pou n mete nan tèt peyi a.

Se pa paske moun nan se yon bon kole boyo, li fè siksè ladan l, pou w pran l mete nan tèt yon peyi pòv pansan ke li pral fè siksè nan tèt peyi a;

Se pa paske moun nan se yon bon komèsan, li fè siksè nan komès la, pou w pran l mete nan tèt yon peyi pòv pansan ke li pral fè siksè nan tèt peyi a;

Se pa paske moun nan se yon bon prèt oubyen pastè, li trè rekoni e enfliyan nan peyi a, pou w pran l mete nan tèt yon peyi pòv pansan ke li pral delivre rezilta nan tèt peyi a;

Se pa paske moun nan se yon bon plantè bannann, li fè siksè nan plantasyon li a, pou w pran l mete nan tèt yon peyi pòv pansan ke li pral fè siksè nan tèt peyi a;

Se pa paske moun nan se yon veteran jounalis ki fè non l deja nan medya a, li fè siksè nan jounalis la, pou w pran l mete nan tèt yon peyi pòv pansan ke li pral fè siksè nan tèt peyi a;

Se pa paske moun nan te konn ap mache fè bri sou radyo tout lasent jounen, fè manifestasyon rache manyòk tout lasent jounen, fè dezòd nan peyi a lè lide l di l, se nan konsa li fè moun konnen l, epi pou w pran l mete nan tèt yon peyi pòv pansan ke li pral fè siksè nan tèt peyi a;

Se pa paske moun nan konn pale bèl Fransè, li fè yo konnen l kòm yon nèg ki pale bon Fransè nan peyi a, epi pou w pran l mete nan tèt yon peyi pòv pansan ke li pral fè siksè nan tèt peyi a.

Si w malad nan kè, e ke ou bezwen yon doktè/chirijyen kè ki pou opere nan kè w pou bay ou lavi, m pa kwè ou pral pran yon chalatan vin fè operasyon sa a, pa vre? M pa kwè ou pral pran yon chirijyen kè ki apèn fini avèk rezidans li [apèn li genyen yon 2 lane eksperyans] vin fè gwo operasyon seryez sa a sou ou, pa vre? Ou pral chèche yon veteran chirijyen kè, ki gen konbyen ane eksperyans, ki fè konbyen jan de operasyon sa yo deja avèk siksè pou vin fè operasyon sa a nan kè w la, pa vre?

Ebyen, se menm jan an li sipoze ye pou yon peyi ke ou renmen tout bon wi. Ou pa pral pran grapyay, chalatan, betizè, ransè, azizwèl oubyen zagribay, moun ki pa prepare, moun ki pa gen eksperyans pou w vin mete l dirije peyi sa a. Ou bezwen yon moun ki konpetan, ki gen eksperyans nasyonal ak entènasyonal, ki pwouve sa l ka bay deja nan tèt peyi sa a. Alòs, noumenm sa yo ki gen pou ale nan eleksyon pou n ka chwazi moun ki gen pou vin nan tèt peyi a, m swete nou itilize bon sans nou pou n pa fè chwa k ap vin mete nou nan plis kalamite ke sa nou ye jounen jodi a.

Jerry Tardieu Made a Terrible Mistake

Jerry-Tardieu2

Jerry Tardieu

JERRY TARDIEU made a terrible mistake for not running for president this time around. This is his moment; unfortunately, he prefers to let it pass by.

Some people, those who support his move [to serve in the Parliament FIRST before running for president], would probably think I am losing my mind for making such a bold inference.

Had he decided to run for president, nothing would have stopped him from winning the election hands down; this is his moment.

Why postponing for later when your time to shine, your time to seize the spotlight has arrived? Talking about the audacity of daring to dare?

The people who support his move [to serve in the Parliament as deputy first before running for president] are making the case that being a deputy of a high-profile city like Petion-Ville will place him in the national spotlight, which will make it easier for him to win the National Palace should he decide to run for president later. WRONG!!!!

I would have agreed with JERRY’s move had he been running for mayor of Petion-Ville. Technically, a mayor has more executive, political and leadership responsibilities than a deputy. Unlike a deputy, a mayor has a budget to manage, an agenda to fulfill, and a group of people to command and lead. So as mayor of Petion-Ville, JERRY would have been the president of the city.

After his term as mayor, he would have had enough to show to the world what he could accomplish as president –if given the chance. But running for deputy? To do what exactly?! To place him in the national spotlight, as some of his supporters are arguing? Does he not already have that national spotlight? He is not in the Chamber of Deputies as we speak, yet for what he has been doing on the ground, he is in the national spotlight more than some deputies I knew in the 49th Legislature. So what’s the purpose of him being in the Chamber?

Some are making the argument that only people in Port-au-Prince and Jacmel know of him; he is unknown to the rest of the country.

Well, that’s what political campaigns are for –to introduce yourself to the people and sell your political agenda to them.

When Obama was running for president, though he was already serving in the US Senate representing the State of Illinois, I bet he was unknown to most people in the country. He campaigned hard all across the 50 States to introduce himself and sell his message of hope which resonated to the majority of the electorate. Guess what? He won over the Clinton political machine to get the Democratic nomination, which is not a simple thing in itself, beat both McCain in 2008 and Romney in 2012, and he has been in the White House for six years now.

I am not saying that notoriety does not help, but what will get you to win political races are two major elements: campaign strategy and money. Otherwise, forget about it.

In my humble opinion, JERRY’s move is a WASTE of time. He has missed a golden opportunity; he and his supporters must admit it.

Well, what do I know? Since Valery Numa had said on his radio show [during his clash with Clarens Renois] that he had advised JERRY not to run for president this time around, to run for deputy instead, I guess he has acted upon Numa’s advice.

Anpil nan Medam Ayiti yo ap Chèche Nèg Ki Pou Jere Yo

Women fear violence

Anpil nan medam [m pa di tout non] an Ayiti yo ap chèche nèg ki pou jere yo; mizè a tèlman boule nan peyi a, medam yo di w tout bèt jennen mode, se sitiyasyon ki fè aksyon.

Lekòl/edikasyon sanse pa bay ankò jan sa te ye nan tan lontan. Jèn fi a fin fè etid li, li gen yon diplòm ki di ke li kalifye pou l itil peyi l nan yon domèn, men pou li jwenn yon travay pou li ka ede tèt li, fanmi li ak kominote li, fò k li aksepte a kondisyon ke travay la vini avèk li yo [anpil fwa kondisyon sa yo pa nan “job description” ki defini travay la].

Souvant fwa, si se yon gason k ap ede fanm nan jwenn travay la, li ekzije kòm kondisyon fò k li taye fanm nan, fò k fanm nan se fanm konyen li [menm kant misye se yon mesye marye]; si se yon fanm k ap fè l jwenn travay la menm nan, fò k li antre nan fwote krèk avèk jèn fanm nan.

Kondisyon sa yo pa nan “job description” ki defini travay la sou papye non, men se yon seri de kondisyon ke jèn fanm nan oblije soumèt a yomenm si l vle travay pou li “sòti” nan mizè katchapika sa a ke l ap viv ladan li a. Epi pafwa, menm jan avèk Lea Kokoye –ke Maurice Sixto, gwo pototrik gason Gonayiv sa a, te toujou konn rakonte nou de li a –se jèn fanm sa a ki premye pitit manman l ak papa l, tout espwa fanmi an vin tonbe sou do l [se pou li degaje l jan l konnen pou li jwenn kichòy pou li ede rès kòd fanmi an].

Vin jwenn ankò nèg Dyaspora yo ki vin ajoute lo pa yo nan malediksyon sa a k ap wonje sosyete Ayisyen nan.

Sosyo medya yo vin louvri yon fenèt ant fanm an Ayiti a k ap chèche zafè a ak nèg Dyaspora yo [trè souvan nèg sa yo gen fanm yo nan peyi etranje kote yo ye a] k ap chèche koko vakans yo pou lè yo ateri dèyè a pou yo ka jwenn pou y ap konyen.

Se sa ki vin fè majorite dè fwa ou tande nèg nan Dyaspora yo ap fè nenpòt 3 a 4 vwayaj pa ane an Ayiti. Lè konsa yo di w yo renmen Ayiti, yo pa ka fè 6 mwa pou yo pa ale vizite –yon fason pou yo ka fè nèg tankou m yo ki gen plis pase 10 lane depi yo pa ale Ayiti yo “feel bad,” kòmsi yo pi Ayisyen pase w [lol]. Epi konnen w pa konnen ki chawony k ap bay yo tanta konsa ki fè yo pa ka rete chita nan pye fanm yo isit nan peyi etranje kote yo ye a, fò k y al manje moun Ayiti.

Jèn fanm Ayisyèn nan sanse livre a limenm. Jan Prezidan Preval konn di an, se naje pou l naje pou l sòti. Li nan mitan yon dlo ak anpil pwa lou sou do l, fò k se bon bras pou l ap fè pou li mete tèt li deyò. Si se pa sa, l ap nwaye. E lè l nwaye a, se pa li sèlman k ap nwaye a non… gen tout yon tribi [kòd fanmi li oubyen “extended family” li nan lang Anglèz la] ki depann de li k ap nwaye avèk li paske se li ki sanse ap pote yo sou do l.

Leta demisyonè sa a pa bay fanm yo regle anyen pou li. Nou tande gen òganizasyon k ap batay pou fè respekte dwa fanm yo nan peyi a, men m ap mande m si se wè yo pa wè sa k ap pase jèn fanm nou yo.

Antouka, lè m ap reflechi sou bagay sa yo, lè bagay sa yo ap brase bil mwen konsa, se nan pye Maurice “Moy” Sixto m ale chita pou li rakonte m pi byen istwa Lea Kokoye a, yon fason pou m ka pi byen konprann reyalite sosyeekonomik sa a, ki sòti pou fè m fou a.