Senatè Cantave Rann Omoseksyèl yo Responsab Tout Kalamite ki Frape Peyi a

cantave

Senatè Carl Murat Cantave (KID-Latibonit)

Nan yon atik ki pibliye Vandredi 21 Oktòb la nan jounal Le Nouvelliste, ki gen pou tit “L’homosexualité, la cause de nos malheurs, selon Carl Murat Cantave,” jounal la fè konnen ke Senatè Cantave (KID-Latibonit), ki t ap patisipe nan Panel Magik, yon cho ki pase sou radyo Magik 9 etan Pòtoprens, rann tout omoseksyèl yo nan peyi a responsab tout kalamite  –goudougoudou, siklòn, tanpèt, grangou klowòks, sechrès, inondasyon, kidnaping, elatriye –ki frape peyi a.

Pou misye te kapab kore pawòl kremòl li a, li ale nan Labib pou li te ka defripe katastwòf ki te pase nan 2 vil sa yo, Sodòm ak Gomò, kote ke, daprè sa ki ekri, dife te detwi yo ra pye tè.

Daprè sa misye di ke Labib la di, se Bondye ki te detwi 2 vil sa yo paske moun yo ki t ap viv ladan yo a te tonbe nan fè masisi ak madivinèz. Alòs, jodi a, akoz ke masisi ak madivinèz yo nan peyi a ap reklame dwa yo, daprè sa li di, Bondye ap lage chatiman li sou peyi a sou fòm de goudougoudou, siklòn, tanpèt, grangou klowòks, sechrès, inondasyon, kidnaping, elatriye.

Nou refize kwè ke 2 vil sa yo te detwi senpleman paske moun yo ki t ap viv ladan yo a te tonbe nan fè masisi ak madivinèz, jan misye di a. Nou pa vle kwè ke omoseksyalite se sèl peche, si l se yon peche vre, ke moun nan 2 vil sa yo t ap pratike ki te lakoz Bondye te detwi yo a, jan misye vle fè konprann nan.

Nou tande Levanjil yo fè referans souvan a istwa sa a ki nan Labib la. N ap mande nou si sa pa antre nan estrateji pwopagann moun sa yo pou yo ka montre rezistans yo vizavi omoseksyèl yo nan sosyete a. Nou plis kwè se sa li ye wi, paske pou tout peche –fònikasyon, adiltè, medizans, koripsyon, dyesèlmevwa, dwèt long siperyè, tafyatè, elatriye –ke moun yo t ap pratike nan sosyete sa yo pou se omoseksyalite dirèk ke moun Levanjil yo sible kòm rezon ki fè Bondye te detwi vil sa yo.

Nan dividal charabya misye t ap mete atè sou radyo a, li gen yon kote li rive li di: “Fò k nou mete baliz pou n anpeche ke jan de bagay sa yo blayi nan peyi a, pou yo pa detwi jenès la ak sosyete a, pou Bondye pa vire do bay nou sou wout devlopman an.” Si sa misye di yo te sa vre, peyi Etazini, yon peyi ki bay masisi ak madivinèz yo tout dwa yo, ta sipoze pi mal ke Ayiti wi. Peyi sa a, ki rekonèt dwa moun sa yo pou yo marye e adopte timoun, ta sipoze detwi deja pa goudougoudou, sechrès, tanpèt, siklòn elatriye wi. Peyi sa a ta sipoze peyi ki pi pov nan mond la wi… li ta sipoze pi soudevlope e an reta ke Ayiti wi.

N ap raple w ke Senatè Cantave, ki fè deklarasyon tèt anba sa a, deklarasyon degrenngòch sa a, pa nenpòt ki moun. Misye se yon doktè li ye, yon moun ki te pase yon bon bout tan t ap bay moun laswenyay nan peyi a, avan li te foure tèt li nan politik.

Kesyon n ap poze tèt nou se: èske Levanjil fè entèlektyèl Ayisyen yo parèt pi inyoran e pi enbesil ke jan yo ta sipoze ye?

Nou poze tèt nou kesyon sa a paske nou pa ka konprann ki jan pou yon moun ki fè gwo etid, ki li nan gwo liv, yon nèg ki sipoze gen yon apwòch syantifik sou tout dosye ke l ap reflechi sou yo, fè ap repete jan de betiz konsa sou radyo pou tout yon peyi ap tande l.

Si pou yon entèlektyèl ap fè jan de refleksyon banal konsa, li pa vo lapèn pou moun ale lekòl pou yo ka edike tèt yo. Moun tankou Senatè Cantave sa yo fè lekòl vin parèt tankou yon kote moun ale pou yo gaspiye tan.

Sa k pi grav la sè ke se pa misye sèlman non kòm Levanjil ki panse konsa. Majorite moun sa yo nan peyi a –ni sa ki entèlektyèl ni sa ki pa konn g-a ga nan fèy malanga yo –ap repete menm betiz la. Alòs, pou nou menm, se Levanjil la ki mete moun sa yo nan eta inyorans sa a, eta enbesilite sa a ke yo twouve yo a. Li retire nan moun sa yo kapasite pou yo reflechi, kapasite pou yo fè sans nan refleksyon yo. An gwo, li fè yo parèt tankou se yon dal zonbi, yon dal moun san nanm k ap mache pale tenten sou moun.

Nou vle raple senatè a an pasan ke Ayiti se yon demokrasi ke li ye, yon peyi ki gen yon Konstitisyon kòm bousòl li… li pa yon teyokrasi, kote ke se Labib ki Konstitisyon li. Tout teyokrasi se diktati.

Se pa nou tout Ayisyen yo ki kwè nan sa ke misye kwè a. Alòs, li pa ka enpoze fwa relijyez li sou nou tout 10 milyon Ayisyen yo. Sèl kote misye gen dwa fè bagay konsa se lakay li, sou pitit li ak madanm li. Pa gen moun k ap chita gade misye ki vle retounen peyi a sou wout diktati a ankò, yon wout ke nou te sèmante 7 Fevriye 1986 pou nou pa janm mache landan li ankò.

Pou n fini, n ap di senatè a pou li desann chwal sa a ke l ap galope a paske l ap fese l frape atè avan lontan. Nou pa kwè moun Latibonit yo te vote pou yon pastè ki pou te vin reprezante yo nan Sena a. Si yo t ap chèche yon pastè, nou pa kwè se pou yo te voye l nan Sena a vin reprezante yo; se nan legliz yo t ap voye misye. Alòs, se pou misye fè travay moun yo jan yo swete pou li fè sa. Misye vrèman ap fè moun Latibonit yo wont nan banalite sa yo ke l ap akouche nan Sena peyi a, patikilyèman nan sa ki gen pou wè a dosye entegrasyon masisi ak madivinèz yo nan sosyete a. Antan ke yon entèlektyèl, se pa nan nivo banal sa a nou te janm panse misye t ap mete dosye a. Sa vrèman fè wont, sa vrèman pa fè onè ak valè moun Latibonite yo.

 

 

 

 

 

#MassiMadi: Senatè Cantave Voye Deyò

cantave

Senatè Carl Murat Cantave (KID-Latibonit)

M pa p antre nan zafè kalòt ki t ap voye nan Sena peyi a ant Senatè Cantave, youn nan senatè Latibonit yo, avèk Senatè Benoit, youn nan senatè Lwès yo. M ap kite dosye sa a pou yon lòt lè.

Sèl sa m ap di sou li sè ke sa pa fè ni onè ni valè enstitisyon yo fè pati de li a, ki se Sena peyi a, ak moun nan depatman yo reprezante yo.

Jan de zak babarik, zak moun ki pa sivilize, zak moun sovaj sa yo pa sipoze ap pase nan Paleman an, ankò mwens nan Sena a kote ke moun ki ladan li yo ta sipoze dè saj. N ap kite sa la.

Sa ki vrèman atire atansyon m, e ke se li m vle adrese, se lè Senatè a di nan yon deklarasyon ke li te fe nan cho nouvel Lilianne Pierre Paul la, sou radyo Kiskeya:

Antan ke Kretyen, mwen pa ka aksepte pou ke omoseksyèl ap layite kò yo nan peyi Jean Jacques Dessalines nan konsa, kote m pa t vle ni moun ki nan afè madivinèz ni moun ki nan afè masisi [je veux parler des homosexuels en general] anvayi peyi a paske se yon ‘depravation de la famille,’ yon ‘depravation de la jeunesse’…

Nou respekte pozisyon senatè a wi sou dosye #MassiMadi a. E nou kwè se dwa l pou li gen pozisyon opoze ke li genyen an nan ekzèsis demokratik ke n ap fè a. Men lè li di “mwen pa ka aksepte pou ke omoseksyèl ap layite kò yo nan peyi Jean Jacques Dessalines nan konsa” a, la a nou gen pwoblèm.

Peyi Desalin nan pou li, pou mwen e pou sa yo tou ki gen yon oryantasyon seksyèl diferant de pa mwen menm avèk li a. Alòs, li pa ka di ke li pa ka aksepte pou masisi ak madivinèz ap layite kò yo nan peyi a.

Ebyen, misye se yon diktatè ki maske. Si se sa misye ye, se pou l di nou sa de kwa pou n ka konnen avèk ki moun nou annafè, ki moun sa a ke nou menm moun Latibonit voye vin reprezante nou an.

Aprè nou te fin mete do diktati Duvalier a atè, nou te sèmante pou n pa janm tonbe nan diktati ankò, ni pou n pa kite okenn apranti diktatè ap fè nou lalwa sou ki jan nou menm nan sosyete a dwe viv.

Epi tou, ki sa senatè a ap fè avèk “separation of church and state” la, ki se yon prensip fondamantal de demokrasi a? Nou ta swete pou senatè a fè yon ti voye zye li sou prensip sa a nan gwo liv l ap li yo.

Senatè a di ankò ke masisi ak madivinèz yo se “depravation de la famille” ak depravation de la jeunesse.” Sa a pa fin dakò avèk ni evidans ni eksperyans ke nou fè nan sosyete a.

Masisi ak madivinèz yo te toujou ap viv nan mitan nou wi. Senatè a fè kòmsi yo se yon dal ekstraterès ki fèk tonbe nan peyi a. Depi m konnen m gen konesans, m leve wè yo la. Yo se frè nou, sè nou, kouzen nou, kouzin nou, zanmi nou, kondisip nou, kòlèg nan travay nou, machann k ap vann nou legim ak lòt pwodwi nan mache, yo se kwafè ak estetisyèn nou, elatriye… m pa konprann ki jan fè pou se kounyè a lafanmi ak lajenès ap deprave non mwen.

Pozisyon senatè a sou dosye Massimadi a, pandan ke nou respekte l, n ap di ke li pa fè okenn sans, e li pa an amoni avèk demokrasi ke nou vle ki pou blayi nan peyi a. Si misye vle demokrasi, li pa ka ap viv nan tan pase, yon pase diktatoryal ke sosyete a chwazi voye yon kote. Se nan lane 2016 nou ye, pa lane 1916. Alòs, n ap di senatè pou l rele sou kò l.

Imigrasyon Amerikèn: Administrasyon Obama a Pral Akselere Depòtasyon Ayisyen San Papye yo

Nan yon atik ki soti yè Jedi 22 Septanm nan, nan jounal Ameriken ki rele New York Times la, ki ekri pa Kirk Semple, administrasyon Obama a pral akselere depòtasyon Ayisyen san papye yo pou yo ka kwape nouvèl vag Ayisyen k ap antre nan peyi a ilegalman atravè fwontyè Etazini-Meksik la.

Aprè tranblemandetè 2010 la, peyi Etazini te sispann depòtasyon Ayisyen yo paske, daprè sa yo te fè konnen, depòte Ayisyen nan yon moman de enstabilite konsa ka mete lavi moun yo an danje.

Anviwon yon ane aprè tranblemandetè a, imigrasyon Amerikèn retounen ap depòte Ayisyen, patikilyèman Ayisyen sa yo ke yo jwenn ki koupab de gwo krim ak sa yo ke leta Ameriken estime reprezante yon menas pou sekirite peyi a.

Men depi prentan dènye a, plizyè milye Ayisyen ki te vin chèche lavi miyò nan peyi Brezil ap kite Brezil pou yo vin Etazini ilegalman nan machin an pasan pa Kalifòni.

Kèk ladan yo gen viza Ameriken, men majorite ladan yo ilegal. Malgre sa, yo kenbe yo kanmèm –ofisye imigrasyon yo te resevwa lòd pou yo pa voye yo tounen jan sa ta sipoze fèt pou kèlkeswa moun k ap eseye antre nan peyi Etazini ilegalman.

Nan lane ki pase yo, lè yo te konn kenbyen yon Ayisyen ilegal nan fwontyè a, olye ke yo te depòte moun nan, yo te konn mete l yon kote pou yo pwosès li epi yo lage l evantyèlman, avèk randevou poul li parèt devan jij nan tribinal imigrasyon nan kèk semèn oubyen kèk mwa. Depi nan kòmansman ete a, majorite Ayisyen yo te konn kenbe k ap antre etazini ilegalman yo te konn jwenn pèmisyon pou yo rete nan peyi a pou yon bon bout tan [3 zan konsa] sou estati imanitè.

Kounyè a, etandone ke gouvènman Ameriken an retounen ak pwosesis depòtasyon an, ki antre an aplikasyon Jedi maten an, depi yo kenbe yon Ayisyen nan fwontyè Ameriken-Meksik la k ap eseye antre nan peyi Etazini ilegalman, y ap depòte l rapidopresto, yo pa p kenbe l pou lontan nan peyi a jan sa te konn fèt pa twò lontan de sa.

Jeh Johnson, ki se Minis Sekirite Enteryè peyi Etazini, fè konnen nan yon deklarasyon ke li te fè, ke gen anpil pwogrè ki fèt an Ayiti, ki eksplike rezon ki fè ke gouvènman Ameriken an ap voye Ayisyen ki sa papye yo tounen rapid rapid, depi yo kenbe yo.

Jan sa te di pi anwo a, sa ki vrèman dèyè desizyon sa a ke gouvènman Ameriken an pran pou voye Ayisyen ilegal yo, ke yo ta kenbe nan fwontyè a, retounen rapid rapid an Ayiti a se paske vin gen anpil Ayisyen k ap kite Brezil pou antre Meksik avèk entansyon pou yo antre ilegalman nan peyi Etazini atravè Sid Kalifòni, kote fwontyè Etazini-Meksik la ye a. Alòs, yo pran desizyon sa a yon fason pou yo ka dekouraje Ayisyen ki kapab ap planifye pou antre Etazini nan konsa yo, san papye.

Depi Oktòb dènye, an n di sa gen yon ane, daprè rapò otorite imigrasyon yo mete deyò, yo fè konnen ke gen plis pase 5,000 Ayisyen san papye ke yo kenbe nan pòt antre San Ysidro a, ki relye Tijuana, Meksik avèk San Diego –konparativman a 2015, nan menm epòk la, se sèlman 339 Ayisyen ke yo te kenbe nan menm pòt antre San Ysidro a.

Daprè sa otorite imigrasyon nan San Diego ak Tijuana gentan prevwa, gen anviwon 4,000 a 6,000 Ayisyen ki Brezil k ap prepare yo pou yo pase pa Meksik pou yo antre ilegalman nan peyi Etazini.

Ta sanble administrasyon Obama a voye yon mesaj klè tankou dlo kokoye bay Ayisyen sa yo k ap prepare pou antre Etazini san papye yo: Kase tèt tounen kote ou soti a oubyen ale lòt kote.

Menm kant gouvènman Ameriken an ta vle depòte rapid rapid Ayisyen ilegal yo, ke yo ta kenbe nan fwontyè a, sa a se pa yon bagay k ap ka fèt kounyè a; leta Ameriken avèk leta Ayisyen ap dyaloge sou dènye desizyon sa a, desizyon ki gen pou wè a depòtasyon Ayisyen ilegal yo ke yo ta kenbe k ap eseye antre nan peyi Etazini.

Pou lemoman, daprè sa ke otorite imigrasyon yo di, y ap kenbe nan sant detansyon prèske tout Ayisyen ke yo ta kenbe nan fwontyè a, pandan ke y ap pwosès yo pou yo voye retounen an Ayiti.

Otorite imigrasyon peyi Etazini, sepandan, vle klarifye pou tout moun ke lwa sou azil politik la ap kontinye aplike kòm sa dwa a tout Ayisyen k ap kite Ayiti paske lavi yo an danje pou rezon politik. Yon Ayisyen ki pè retounen an Ayiti paske gen menas sou tèt li pou yo tiye l oubyen maspinen l, y ap pase moun sa a entèvyou pou yo ka wè èske se vre menas sa yo ke li di ki pandye sou tèt li a kredib. Si yon ofisye imigrasyon detèmine ke menas sa yo kredib, imigran sa a kapab aplike pou azil politik nan peyi etazini.

Desizyon pou akselere depòtasyon Ayisyen ilegal yo pa gen anyen pou wè avèk Ayisyen sa yo k ap viv nan peyi a sou TPS.

PM Lamothe Should Endorse Jovenel for President

Lamothe and Jovenel

PM Laurent Lamothe and Presidential Candidate Jovenel Moise

Now that the presidential campaign phase for the Lavalas election is pretty much on the way, candidates from all walks of life are looking around for political endorsements –to increase their chances of winning the election. One of the big endorsements they are probably flirting with is that of former Prime Minister Lamothe.

The former prime minister is not in the race, so it would be pointless to support his candidacy, as I passionately did when he attempted to run for president last year. He will get my full and unconditional support whenever he decides to run again. But, in the meantime, we on the right of the political spectrum have a horse in the race, and that is Jovenel Moise, Neg Bannann nan, whom PM Lamothe agree with ideologically and politically to some extent.

If you run an opinion poll right now, you will find out that most of the people that had supported PM Lamothe for president are with Jovenel. There is a reason for that, and the reason is that they both have more things they agree on ideologically and politically than they disagree on –they are both on the right.

We [on the right] have an election to win for the country. So we are making a patriotic call to PM Lamothe for him to rally behind Jovenel in this election. In my humble opinion, I think it would be a big political miscalculation on his part to pick someone else to endorse or not endorse anyone at all. As a politician, you should always prime the country’s best interest over anything else –the country cannot survive five years of the Lavalas anarchists.

PM Lamothe does not have to join PHTK to endorse Jovenel. I am not a member of PHTK, yet I am a diehard supporter of Jovenel. Many Republicans, for instance, have supported Hillary Clinton, a Democrat, over Donald Trump, the nominee of their party. This is about the country, not party affiliation.

When you want to see certain political, economic and social changes occur, since you are a political heavyweight, any politician, whom you agree with ideologically, looking for your political endorsement must pay a price. That price, of course, will not be in monetary value or anything; it would be in that politician’s agenda. That politician must accept to make some key policy changes in the agenda upon which he or she intends to campaign and win. I was thrilled when I heard Jovenel mention during an interview that he intends to continue with the signature policies Laurent Lamothe had championed –Ti Manman Cheri, Kore Etidyan, Restoran Popile, etc –which he got beaten for left and right by the Lavalas leftists.

We just got to witness what happened between Bernie and Hillary in the Democratic Party. Bernie and Hillary had some serious policy disagreements, explaining the reason as to why we had a very heated primary. After Hillary had secured the nomination, knowing that it would be mathematically and politically impossible for her to win the general election without the Bernie supporters, representatives of both campaigns met to craft the most progressive platform in the history of the Democratic Party. Bernie got in there a lot of the things he had wanted for the young people and working class Americans who voted for him –such as debt-free college education for the young people and $15 minimum wage, which Hillary politically calls a “living wage,” for the working class. That’s how it is done.

As a new generation politician, PM Lamothe needs to show that he embodies a different kind of politics; he needs to break ties with the archaic way of doing politics in the country. Political grudges and bickerings won’t change the dire socioeconomic situation of the majority, which he has pledged to topple. My advice to him is to join hands with Jovenel, our candidate in the race, and together make the changes happen. Of course, not everything they are going to agree on. That’s politics. But if they focus on the things they agree on, they can accomplish a lot together for the betterment of the country.

Lavalas Privert Ale, Ki Direksyon n ap Bay Peyi a?

Etan done ke nou konstate ke Lavalas Privert pa prezidan peyi a ankò [si misye ta gen malè mete pye li nan Palè a kòm prezidan peyi a, sa l pran se pa l], ki sa ki pou fèt kounyè a pou n remete kanpe enstitisyon sa a ki rele “prezidans” la?
 
Men sa ke nou konseye ki pou fèt:
 
1. Konsèy Ministeryèl la, ki gen nan tèt li PM Enex Jean-Charles, ap pran direksyon peyi a an atandan ke nou jwenn yon akò k ap fè chwa de yon prezidan pwovizwa.
 
2. Reprezantan 3 pouvwa Leta yo [Ekzekitif, k ap reprezante pa PM Enex Jean-Charles, Lejislatif ak Jidisyè], reprezantan pati politik ki reprezante nan Paleman an, reprezantan sektè ekonomik la ak reprezantan sektè sosyete sivil la ap reyini pou yo jwenn yon akò pou yon prezidans pwovizwa k ap gen yon misyon byen defini, k ap gen ladan li konklizyon pwosesis elektoral la.
 
Noumenm, n ap mande pou n pa repete erè grav sa a ke nou te fè a lè n te pran yon politisyen mete nan tèt peyi a pwovizwaman ki pou te vin fè eleksyon yo.
 
Nou pa bezwen okenn politisyen ankò nan tèt peyi a, paske tout politisyen gen kat ki kache anba manch palto yo pou yo ka dirije peyi a nan avantaj sektè politik ki gen menm tandans politik ke yo a.
 
Nou pral nan Kou Kasasyon dirèk dirèk, san gade dèyè pou n pran jij ki pi “legit” la, ki ranpli kondisyon rekiz yo, ki pa gen fòs kote, ki pa ni Lavalas ni Tèt Kale, ki pa ni de goch ni de dwat pou n mete nan tèt peyi a pou li vin kondi nou nan eleksyon.
 
Lòbèy politik ke peyi a te twouve li ladan an pandan mwa ki sot pase yo F-I-N-I fini. Moman an rive pou n bay peyi a yon lòt direksyon, pou n retounen mete peyi a sou wout desans politik e administrativ la ankò.
 
Lè w pran yon teworis, vagabon, sansal, malandren ou mete l nan tèt yon peyi, se nòmal pou teworis, vagabon, sansal ak malandren parèy li panse yo ka fè lalwa, yo ka fè sa yo vle, jan yo vle e lè yo vle nan peyi a. Se yon peyi n genyen, se pa yon gagè. Alòs, Abraham di ase.

Patrick Antoine: Etan Norwich, Connecticut Yo Akize Misye Kòm Moun Ki Touye Madanm Ansent li Paske Li Kwè Ke Manmzèl Fè Maji Dèyè l Pou l Touye l

patrick-antoine

Patrick Antoine: misye touye madanm ansent li etan Norwich, Connecticut.

PATRICK ANTOINE se yon Ayisyen ki gen 39 lane sou tèt li k ap viv nan yon vil ki rele Norwich nan Eta Connecticut la.
Lapolis Norwich arete misye paske li tchakonnen avèk kout kouto madanm ansent li, Margarette Mardi, epi li mete dife nan kay la.
Pou kounyè a, misye nan prizon. Jij la mande 2 milyon dola Ameriken pou yo lage misye an atandan yo jije l.
Daprè yon rapò ke komisarya polis Norwich la voye bay komisè gouvènman an, Antoine kondi machin pote tèt li ale bay lapolis nan komisarya a kèk minit aprè 11 zè nan maten. Lè misye rive nan komisarya a, daprè sa polis yo di nan rapò a, li di: “Mwen touye madanm mwen.”
Nan menm moman misye pote tèt li ale a, gen yon dife ki eklate nan kay kote misye rete a 283-285 Franklin St., Apt 2B, anba lavil Norwich.
Daprè sa polis yo di, Antoine, ki se yon moun ki pa ni pale ni konprann Anglè byen, di polis yo, atravè yon entèprèt ki t ap tradwi pou li an Kreyòl, ke li menm avèk madanm li te nan yon diskisyon lakay la jou Jedi a.
Gen yon moman ki rive nan diskisyon an, daprè sa polis yo di, pandan ke misye avèk madanm li nan kwizin nan, li pase men l pran yon gwo kouto vyann byen file epi li mete l nan pòch dèyè pantalon pidjama li.
Pandan kounyè a yo travèse nan chanm a kouche a avèk diskisyon pale anpil la, daprè sa misye di polis yo, manmzèl pouse l epi se lè sa a misye “rale kouto a nan bouda pòch pantalon pidjama li a epi li pran ap tchakonnen manmzèl avèk kout kouto.”
Misye kwè ke fanm nan te yon manbo ki fè maji dèyè l, daprè sa misye di polis yo, fè misye malad pou l mouri.
Daprè sa misye di polis yo, “li te konnen ke manmzèl te 8 mwa gwo vant yon pitit ke li konnen ki pa pitit li, e ke manmzèl te fè misye pwomès ke l ap touye l kanmèm nan mwa Jiyè a, avan pitit la fèt.
Daprè sa misye di lapolis, li pa sonje konbyen kout kouto li bay manmzèl, men li konnen ke li bay li kout kouto nan tèt ak nan pye.
Misye di aprè li fin touye manmzèl, li pran yon brikè ki te andedan an epi li mete dife nan rido yo ki nan chanm a kouche a, salon an ak twalèt la epi li kite kay la.
Daprè sa polis yo di, travayè ponpye yo retire madanm nan nan kay la. Yo jwenn kò manmzèl gen plizyè twou kouto sou li epi li boule anpil. Yo te pwononse lamò manmzèl a 11:10 nan maten jou Jedi a.
Se pa polis yo ki te idantifye kò a kòm etan madanm misye. Se mèt bilding nan, Sterne Baptiste, ki di polis yo ke manmzèl se nyès li, ke non li se Margarette Mardi, e ke li abite nan 2zyèm apatman an avèk Antoine e yon pitit gason misye.
Misye parèt nan tribinal la avèk minòt nan bra l, chèn nan 2 pye l, epi li gen rad prizon sou li.
Si yo jwenn misye koupab de zak yo akize li yo, li la pou l pase tout rès vi l nan prizon pou jis tan li mouri.

Lame Nou an Pa p Kraze!!!

Ayè maten, jou ki te Lendi 9 Me a, nou aprann ke Kò Jeni Militè a, ki gen anpil jèn ki te ale pran fòmasyon militè ak teknik sou jeni militè nan plizyè peyi nan Amerik Latin nan, te leve kanpe kont move tretman, menas ak presyon ke otorite an plas yo ap fè sou yo nan lide pou yo kraze kò a epi voye yo ale lakay yo pou y al kalewès, pou y al grate santi menm jan majorite jèn fanm ak jèn gason malerezman ap fè andedan peyi a. Yo te arive anpeche gwo tèt nan Ministè Defans la antre nan lokal Ministè a.

Nou regrèt, kondane e deplore aksyon sa a. Men eskè se jis ke la pou sa a ta rive? Nou pa kwè se jis ke la non bagay la ta sipoze rive –si nou te gen moun responsab nan tèt peyi a.

Antan ke yon ansyen militè ke m ye, ki te sèvi nan Lame Amerikèn pandan plizyè ane, m ap voye yon mesaj klè bay frè sòlda m yo pou m di yo ke se pa fason sa a pou yo t ap aji non, men m konprann yo. M kanpe solidè avèk yo a 100%. Se sitiyasyon ki fè aksyon. Tout bèt jennen mòde. Si yo te annafè avèk moun ki vize peyi, moun ki t ap travay nan enterè peyi a tout bon vre, se pa konsa yo t ap aji paske yo pa t fòme yo pou y ap aji nan yon fason  endisipline konsa. Si yo pa t annafè avèk yon dal iresponsab, se pa t ap janm mòd endisiplin sa a yo t ap montre a otorite sivil la ki sipoze gen kontwòl tout fòs lame nan peyi a.

M ap di frè sòlda m yo pou yo kenbe fèm nan mouvman yo a. Se pou yo kanpe pou yo defann enterè nasyon an kont tout èni –Ayisyen tankou etranje.

Jocelerme Privert avèk tout akolit Lavalas li yo, nèg sa yo se ènmi peyi a yo ye. Yo dèyè kraze tout enstitisyon peyi a pou yo kapab mete kanpe yon pouvwa diktatoryal k ap pi mal ke pouvwa diktatoryal Jean-Bertrand Aristide la. Se nou ki pou fè echèk a plan makab, plan makyavelik sa a ke yo genyen an.

Kraze enstitisyon antre nan kad ideyoloji Lavalas la menm. Fò k nou pa bliye ke se yo menm, menm moun Lavalas sa yo, ki te kraze Lame d Ayiti nou an nan lane 1995. Yo fin kraze l, yo rele Blan [MINISTA] vin ranplase l. E nou wè ki peripesi pèp la ap pase avèk Blan sa yo. Yo fin fè Blan yo antre, se yomenm ankò nou wè tout jounen k ap fè manifestasyon nan lari a pou mande yo ale.

Fwa sa a, frè militè m yo, Lame pa nou an pa p kraze. Fò k se sou zantray nou pou yo pase avan yo kraze l.

Pa ka gen peyi san fòs lame l. Se ki vizyon ak misyon n ap bay lame a ki enpòtan, e se sa a tou k ap fè tout diferans la. Nou bezwen yon lame pwofesyonèl ki la pou sèvi e pwoteje nasyon an kont tout menas –natirèl e imèn

Se pou Leta a estriktire lame a, bay li yon kad legal avèk yon misyon byen defini pou l itil peyi a. Se pou sa jèn sa yo te pran fòmasyon militè e teknik ke yo te pran nan lekòl militè ke yo te pase yo.

Yon lòt fwa ankò, frè sòlda m yo, kenbe fèm pa lage. Majorite popilasyon an kanpe avèk nou. Yon peyi san lame se tankou yon lakou san lantouraj. E lè yon lakou san lantouraj, tout moun, tout vye bèt ka antre vin fè sa yo vle, vin fè lòbèy ki nan lide yo.

Alòs, frè sòlda m yo, mete zam nou prè pou n defann nasyon an kont ènmi sa yo ki pran peyi a an otaj la. Mete zam nou prè pou n mete pikliz sou griyo nenpòt madigra mal maske ki vini pou fè nou pè.

Sòlda pa janm pè, sòlda batay pou l mouri avèk lonè. Se sa yo te aprann nou. Lame nou an pa p kraze!!!. Moun ki gen grenn pase melon an va vin kraze l si l kapab.

Komisyon Verifikasyon an ap Vin Mete Absè Sou Klou

Nou pa kanpe nan lojik komisyon verifikasyon an paske bagay sa a, ki ta sipoze vin rezoud kriz la, pral mete peyi a nan plis kriz toujou. Nan yon sans, se absè l ap vin mete sou klou a.
Yo di te gen “fwod masiv” nan eleksyon yo, ki bay nesesite pou n mete kanpe yon komisyon verifikasyon ki pou vin verifye eleksyon 25 Oktòb la, pa vre? Palmantè sa yo ki nan Paleman an, ki vote Prezidan Jocelerme Privert pou li vin prezidan an e apwouve Deklarasyon Politik Jeneral PM Enex Jean-Charles la, se pa nan menm eleksyon sa a ke yo di ki te gen “fwod masiv” la yo te pase?
 
Yo di se pou n mete kanpe yon komisyon verifikasyon ki pou vin retire palmantè ki mal eli yo e kandida pou prezidan ki benefisye de “fwod masiv” yo. An n di ke komisyon verifikasyon an ta jwenn efektivman vre ke gen plizyè palmantè ki te mal eli e ke yo ta deside mete yo deyò nan Paleman an. Si w ap mete yo deyò, etan done ke yo te vote pou Prezidan Privert vin prezidan, misye ap tou tonbe wi; etan done ke yo te vote Deklarasyon Politik Jeneral PM Enex Jean-Charles la, se di ou tou di misye pa PM ankò wi, paske se palmantè ki te mal eli sa yo ki te vote pou ratifye misye.
 
Se sa ki fè nou retwouve nou nan refleksyon Depite Cholzer Chancy a, ki repòte nan Le Nouvelliste ki soti jou Lendi, 25 Avril, 2016 la, nan yon atik ki di Cholzer Chancy hausse le ton et menace Jocelerme Privert. Misye fè anpil sans nan refleksyon l.
 
Ki sa nou pwopoze, etan done ke komisyon verifikasyon sa a ap vin lage peyi a nan plis pwoblèm?
 
Nou pwopoze yon solisyon ki chita sou yon filozofi byen senp: “Nou pa bezwen pitit la sanble ak papa, se bon akouchman nou bezwen.” Se pa premyè eleksyon k ap fèt nan peyi a ki gen pwoblèm ladan l. E tout otan ke nou pa gen yon KEP pèmanan ki pou mete kanpe yon estrikti/sistèm elektoral serye, n ap toujou gen pwoblèm chak aprè eleksyon fin fèt.
 
Nou pwopoze:
 
1. Pa gen okenn komisyon verifikasyon ki ap monte;
 
2. Pa gen okenn palmantè y ap mete deyò;
 
3. KEP a sipoze aplike rekòmandasyon ki te fèt nan rapò Komisyon Evalyasyon Desroches la, ki pou fikse pwoblèm ki gen nan sistèm nan pou ke jan de pwoblèm sa yo pa repete nan pwochèn eleksyon ki pral fèt la;
 
4. N ap fè yon 2zyèm tou prezidansyèl nan mwa Jiyè a avèk 10 kandida ki te soti premye nan eleksyon 25 Oktòb yo, epi sa ki genyen an tou prezidan.
 
Se pou n itilize sajès politik nou pou n pran desizyon ki fè sans pou n pa jete peyi a nan plis tèt chaje ki pa p bon pou okenn moun. Peyi a se pou nou li ye, se nou ki pou fe sakrifis pou nou pa lage l nan tchouboum. An n mete sou kote enterè pèsonèl nou pou nou ka bay priyorite a enterè peyi nou an, Ayiti, peyi sa a ke nou tout nou renmen nan fason pa nou. 

Evolution: Cubano Did It Again

SkahShah1-Evolution

It’s 2:00 AM, I am currently auditioning EVOLUTION, Cubano’s latest album, which I just purchased for a derisory price tag on CDbaby. This is, indeed, a Konpa evolution by any standard.

Skah Shah #1 has evolved to something totally modern. When you have an array of talented artists in the caliber of Shedly Abraham, Jean Max Valcourt, Yves Albert Abel, Danny P just to name a few contributing to this project, you cannot expect anything less than a masterpiece –with potential to transcend generations.

I highly recommend it; you will not regret the investment. No, I am not getting paid for this little shout-out. To me, this is nothing but a small token of appreciation for a piece of art so well crafted. BRAVO!!!

Songs to watch for their hit potential:

Rev an Mwen

Aimer

Macho Man

Allons Danser

Maria

Contributing artists:

1 – On The Move (Evolution) [feat. Shedly Abraham, Jean max valcourt & Yves Albert Abel]
2 – Reve an mwen (feat. Shedly Abraham)
3 – Aimer (feat. Shedly Abraham & Jean Max Valcourt)
4 – Macho Man (feat. Shedly Abraham, Jean Max Valcourt, Yves Albert Abel & Bobby Jam)
5 – La vie pa Konplike (feat. Jean Max Valcourt)
6 – Skah Shah #1 (feat. Shedly Abraham, Gazzman Pierre, Roberto Martino, Jean Herard Richie, Michael Guirand, Shabba Djakout Mizik, Olivier Duret, Mac D Talon, Ti Joe Zenny, Prince Ello, Stanley Toussaint, Kenny Desmangles, 5lan & China Blak)
7 – Allons danser (feat. Danny P & Yves Albert Abel)
8 – Maria (feat. Shedly Abraham, Jean Max Valcourt & Yves Albert Abel)

On The Election of Jocelerme Privert…

I am an institutionalist, meaning I believe in my country’s institutions. You cannot call yourself a democrat and not being an institutionalist. The very essence of being a democrat is to value the well-being of the state institutions.
 
The Parliament, the place that houses the people’s representatives, has opted for Jocelerme Privert, a Lavalas, to be the country’s interim president. Even though he and I don’t agree on almost anything, I must abide by the decision and welcome him with his new hat in his new function.
 
But let’s not sidetrack here. Privert, per the February 6 agreement between both the Legislative and Executive branches of government, has a clear mandate; it is for him to:
 
a. put in place a credible electoral council, one that can inspire trust to everyone;
 
2. put in place an appeasement strategy to bring peace on the streets and thereby guarantee the safety and security of EVERYONE so to allow a considerable and sizeable amount of the population to turn out on Election Day;
 
3. conclude the electoral process so the country could have a new president by May.
 
All in all, he has three months to fully execute his mandate, and he has the Haitian people and the international community watching him.
 
He will have to start working on day one towards the execution of his mandate. His failure to fully satisfy the recommendations of the accord will automatically render his tenure as provisional president caducous.
 
So I am willing to give him the benefit of the doubt until he could prove to me that he has a hidden agenda, in lieu of his mandate. He needs to understand that he is the president of all of us, including those of us who have stark philosophical, political and ideological disagreements with him. His greatness as a statesman will be measured by his ability to lead the country through a peaceful transition which must end with the closure of the electoral process.
By Emann Joasil Posted in Uncategorized