#MassiMadi: Senatè Cantave Voye Deyò

cantave

Senatè Carl Murat Cantave (KID-Latibonit)

M pa p antre nan zafè kalòt ki t ap voye nan Sena peyi a ant Senatè Cantave, youn nan senatè Latibonit yo, avèk Senatè Benoit, youn nan senatè Lwès yo. M ap kite dosye sa a pou yon lòt lè.

Sèl sa m ap di sou li sè ke sa pa fè ni onè ni valè enstitisyon yo fè pati de li a, ki se Sena peyi a, ak moun nan depatman yo reprezante yo.

Jan de zak babarik, zak moun ki pa sivilize, zak moun sovaj sa yo pa sipoze ap pase nan Paleman an, ankò mwens nan Sena a kote ke moun ki ladan li yo ta sipoze dè saj. N ap kite sa la.

Sa ki vrèman atire atansyon m, e ke se li m vle adrese, se lè Senatè a di nan yon deklarasyon ke li te fe nan cho nouvel Lilianne Pierre Paul la, sou radyo Kiskeya:

Antan ke Kretyen, mwen pa ka aksepte pou ke omoseksyèl ap layite kò yo nan peyi Jean Jacques Dessalines nan konsa, kote m pa t vle ni moun ki nan afè madivinèz ni moun ki nan afè masisi [je veux parler des homosexuels en general] anvayi peyi a paske se yon ‘depravation de la famille,’ yon ‘depravation de la jeunesse’…

Nou respekte pozisyon senatè a wi sou dosye #MassiMadi a. E nou kwè se dwa l pou li gen pozisyon opoze ke li genyen an nan ekzèsis demokratik ke n ap fè a. Men lè li di “mwen pa ka aksepte pou ke omoseksyèl ap layite kò yo nan peyi Jean Jacques Dessalines nan konsa” a, la a nou gen pwoblèm.

Peyi Desalin nan pou li, pou mwen e pou sa yo tou ki gen yon oryantasyon seksyèl diferant de pa mwen menm avèk li a. Alòs, li pa ka di ke li pa ka aksepte pou masisi ak madivinèz ap layite kò yo nan peyi a.

Ebyen, misye se yon diktatè ki maske. Si se sa misye ye, se pou l di nou sa de kwa pou n ka konnen avèk ki moun nou annafè, ki moun sa a ke nou menm moun Latibonit voye vin reprezante nou an.

Aprè nou te fin mete do diktati Duvalier a atè, nou te sèmante pou n pa janm tonbe nan diktati ankò, ni pou n pa kite okenn apranti diktatè ap fè nou lalwa sou ki jan nou menm nan sosyete a dwe viv.

Epi tou, ki sa senatè a ap fè avèk “separation of church and state” la, ki se yon prensip fondamantal de demokrasi a? Nou ta swete pou senatè a fè yon ti voye zye li sou prensip sa a nan gwo liv l ap li yo.

Senatè a di ankò ke masisi ak madivinèz yo se “depravation de la famille” ak depravation de la jeunesse.” Sa a pa fin dakò avèk ni evidans ni eksperyans ke nou fè nan sosyete a.

Masisi ak madivinèz yo te toujou ap viv nan mitan nou wi. Senatè a fè kòmsi yo se yon dal ekstraterès ki fèk tonbe nan peyi a. Depi m konnen m gen konesans, m leve wè yo la. Yo se frè nou, sè nou, kouzen nou, kouzin nou, zanmi nou, kondisip nou, kòlèg nan travay nou, machann k ap vann nou legim ak lòt pwodwi nan mache, yo se kwafè ak estetisyèn nou, elatriye… m pa konprann ki jan fè pou se kounyè a lafanmi ak lajenès ap deprave non mwen.

Pozisyon senatè a sou dosye Massimadi a, pandan ke nou respekte l, n ap di ke li pa fè okenn sans, e li pa an amoni avèk demokrasi ke nou vle ki pou blayi nan peyi a. Si misye vle demokrasi, li pa ka ap viv nan tan pase, yon pase diktatoryal ke sosyete a chwazi voye yon kote. Se nan lane 2016 nou ye, pa lane 1916. Alòs, n ap di senatè pou l rele sou kò l.