[Videyo] Vin Aprann Souse Bwa Nèg Nou Nan Men Daphney

oral-sex-cancer-

Espri majorite frè ak sè Ayisyen m yo twò fèmen pou yo gade e konprann enpòtans videyo sa a. Taye se yon zafè toutafè natirèl ke sa ye, men sepandan anpil moun wont pou yo pale de sa nan konvèsasyon ke yo genyen avèk moun.

Pale de zafè taye a menm limenm, se bagay majorite Ayisyen [gason tankou fanm] pa santi yo konfòtab pou yo fè. Yo renmen taye, men yo pa ka pale de sa pou yo ka gen konesans nan domèn nan.

Pwoblèm nan se yon pwoblèm edikasyon serye ke li ye. Le fèt ke majorite nan nou fè edikasyon akademik nou an Ayiti, kote zafè edikasyon seksyèl andedan lekòl sanse pa ekziste menm, sa vin kreye yon gwo konplèks lakay nou pou n ap pale de taye an piblik e an prive. Depi ou ta alèz pou w pale de taye, moun yo tèlman enferyè nan fason ke yo panse, si se fanm ou ye, yo gentan kategorize w de tout vye bèt –bouzen, chawony, koupèz, pèlen, chacha, moun fini, elatriye. 

Menm andedan kay an prive w ap pale avèk moun nan wi, li enkonfòtab pou l pale de sijè ki gen afè taye ladan l, kòmsi yo pa bezwen edike yo sou bagay konsa.

Ebyen, se rezon sa a wi ki fè anpil nan nou ap antre nan taye san preparasyon sikolojik, entèlektyèl e edikasyonèl, ki trè souvan toujou mete nou nan cho. Se yon gwo danje sa ye.

Taye se menm jan avèk nenpòt ki enstriman danjere –tankou zam, machin, elatriye –ki ka koz lavi nou. Alòs, si n ap antre nan fè bagay konsa, fò k nou antre ladan l avèk konesans sou ki jan pou n sèvi avèk li pou n pa tonbe nan tèt chaje –pou n pa pran vye maladi epi pou n pa tonbe nan fè pitit san preparasyon, k ap deranje lavi nou.

M bat yon gwo bravo pou Daphney ki pran tan li pou l ap edike anpil fanm Ayisyèn ki pa konnen ki jan pou yo souse bwa nèg yo, ki jan pou yo bay nèg yo bon sousad nan gou Jezi. Alos, m swete nou aprann kèlke choz nan gade videyo a.

P.S. Daphney fè videyo a nan lide ke se bwa nèg nou n ap souse. Li pa voye n al pran bwa nenpòt nèg ki rèd epi pou n ap foure nan bouch nou pou n ap souse. Gen maladi ke w ka pran nan souse bwa. Alòs fè atansyon e pran prekosyon.

One comment on “[Videyo] Vin Aprann Souse Bwa Nèg Nou Nan Men Daphney

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s