Pa Ka Gen Demokrasi Ak Devlopman San Opozisyon Politik

Noumenm Tèt Kale, nou rekonèt ke gouvènman Martelly-Lamothe la pa gen nan men l solisyon a tout pwoblèm peyi a. Alòs, nou rekonèt fòk gen yon opozisyon ki solid nan demokrasi nou an.

Noumenm Tèt Kale, nou rekonèt fòk gen yon opozisyon ki djanm pou peyi a kapab vanse pou pi devan.

Noumenm Tèt Kale, nou rekonèt ke pa ka gen demokrasi ak devlopman san opozisyon.

Kesyon ke nou sipoze poze tèt nou se, “ki modèl opozisyon ke nou bezwen pou peyi nou an?”

Sa a se yon bèl kesyon, e m pral pran san m pou m byen reponn li. Nou bezwen yon opozisyon ki eklere, yon opozisyon modèn, yon opozisyon k ap kontribye nan devlopman peyi a, yon opozisyon k ap pwopoze fason ke yo panse ki pibon pou nou rezoud pwoblèm yo, yon opozisyon ki kwè nan antame bon jan deba politik pou nou jwenn fason ki pi fè sans pou nou abode pwoblèm ke sosyete a ap viv yo. Se modèl opozisyon sa a ke nou bezwen.

Nou fin ba w ki modèl opozisyon ke nou bezwen pou peyi a, kounyè a nou pral di w ki modèl opozisyon ke nou pa bezwen pou peyi a.

Nou pa bezwen yon opozisyon k ap kraze brize tout sa nou konstwi pou yo fè nou fè “back” pandan ke lemond ap vanse.

Nou pa bezwen yon opozisyon k ap fè dechoukay, k ap dekouraje envestisè Ayisyen tankou etranje pou yo vin envesti nan ekonomi nou an pou yo kreye travay bay pèp la travay [fòk nou konnen ke pa ka gen devlopman san travay, e pa ka gen travay nan fè dechoukay].

Nou pa bezwen yon opozisyon ki kwè nan rache manyòk, ki vle pran pouvwa a san li pa ale nan eleksyon [fòk nou konnen ke enstabilite politik se yon kansè manjezon sa ye pou devlopman yon peyi].

Nou pa vle yon opozisyon k ap bloke peyi a, k ap lage gravwa nan manje a [pou tout 10 milyon Ayisyen yo pa jwenn li pou yo manje] jis paske pèp la voye jete altenativ rache manyòk yo a.

Nou pa vle yon opozisyon k ap divize nasyon an sou yon baz de koulè po -k ap pale de ti wouj kont ti nwa, alòske lè lidè opozisyon an bezwen marye, se fanm ti wouj yo pran pou yo marye [sa a rele demagojikopopilis].

Nou pa vle yon opozisyon politikodemagojik, k ap divize nou sou baz sosyoekonomik [lidè opozisyon an ap pale de nèg anwo kont nèg anba, sepandan se anwo yo monte pou yo bati chato pou yo rete].

Nou se yon sèl pèp… se pou nou mete tèt nou ansanm, andepi de diferans politik e ideyolojik nou, pou nou fè peyi nou an mache. Li lè li tan pou noumenm Ayisyen nou ouvè je nou pou nou ka wè ki kote enterè nou ye. Enterè nou pa nan fè demagoji politik, zigzani ak chirepit; li nan chita tèt frèt pou n ap poze pwoblèm yo, pou nou tout [pouvwa a ansanm ak opozisyon an] ap brase lide nan dyalog ak bon jan deba san demagoji, ki reyèl, onèt e serye pou nou kapab rezoud yo. E lè nou rezoud yo, se peyi a nou fè byen, se pèp la nou fè byen.